1 - Etxebizitzak

101 - Saldu

Arrasate.

90 metro koadroko etxebizitza salgai Arrasate pasealekuan. Unibertsitatetik gertu. Lau logela, bi komun eta ganbara. Balkoi handiarekin eta dena kanpoaldera begira. Oso eguzkitsua. 618 79 36 45,

Arrasate.

Garagartza auzoan, Atxabalpe ondoan, ikuspegi politak eta guztiz berritutako 70 metroko etxebizitza dago salgai. Sukaldea eta egongela handiaz gain, bi logela, bi komun eta trastelekua ditu. Prezio ona. 678 62 31 52,

103 - Errentan eman

Angiozar.

Eraberritutako etxebizitza errentan ematen da Angiozarren: hiru logela, sukalde-egongela, bi komun, aseo txiki bat eta txokoa dauzka, hainbat solairutan banatuta. Berokuntza, tximinia eta hari musikalarekin, bizitzera sartzeko moduan. Guztiz ekipatuta. Interesatuok deitu zenbaki hauetara: 679 33 18 70, 652 73 12 41

Oñati.

90 metro koadroko etxebizitza berria ematen da errentan Kurtzebiden. Hiru logela, egongela eta bi bainugela. 615 73 29 83,

104 - Errentan hartu

Arrasate.

Aretxabaletako bikotea Arrasaten alokairu bila bi urterako. Irailean hasita errentan hartzeko. Harremanetarako: 606 92 35 61, 680 47 72 03

Arrasate.

Erdigunean logela bakarreko etxebizitza hartuko nuke errentan. 610 99 42 03,

Arrasate.

Pertsona batendako moduko etxebizitza behar dut errentan erdigunean, kontratuarekin. Hilean 500 euro ordain ditzaket gehienez. 609 06 81 93,

Bergara.

Bi edo hiru logela eta igogailua dauzkan etxebizitza behar dut errentan. 697 86 48 91,

Bergara.

Bi logelako etxe bat hartuko nuke errentan. 695 71 55 24,

Debagoiena.

Etxebizitza behar dugu errentan, igogailuarekin. Nagusiendako egokituta badago, hobeto. 632 77 35 38,

Oñati.

Bi lagun errentan hartzeko etxebizitza bila gabiltza. Kontaktuak: 695 74 59 48, 663 34 30 47

105 - Etxeak osatu

Antzuola.

Baserri baten logelak dauzkagu errentan emateko. 607 20 45 03 (Virginia),

Arrasate edo Aretxabaleta.

Logela bila nabil, partekatutako etxebizitza baten. 688 89 69 21,

Arrasate.

25 urteko neska naiz. Urritik ekainera bitartean etxebizitza baten logela bat hartu nahi dut errentan. 658 48 43 31,

Arrasate.

Logela edo bi logelako etxebizitza hartuko nuke errentan irailean. 688 69 00 03,

Bergara.

Bi neska bergarar gara eta Artzamendin bizitzeko hirugarren etxekidearen bila gabiltza. Interesatuok jarri mesedez gurekin harremanetan hurrengo telefono zenbakietara deituz: 627 75 69 30, 675 70 88 23

Logela bila Arrasaten.

Logela bila nabil Arrasate ala inguruan, 200-250 euro artean ordaintzeko prest nago. Irailetik ekainera egongo naiz bertan. 666 26 41 42,

Oñati.

Logela ematen da errentan erdigunetik bost minutura eta unibertsitatetik hamar minutura. 652 71 33 77,

Pisukide bila Arrasaten.

Etxea partekatzen da Arrasaten; Unibertsitatetik oso gertu. 659 05 53 65,

2 - Garajeak

201 - Saldu

Bergara.

Garaje moduan erabil daitekeen 79 metro koadroko lokala saldu edo errentan ematen da erdigunean, Burdiñaten. 607 34 90 43,

202 - Erosi

Arrasate.

Garaje itxia erosiko nuke Arimazubin. 652 74 03 08,

203 - Errentan eman

Bergara.

Garaje itxia ematen da errentan San Lorentzon. 626 25 75 95,

3 - Lokalak

304 - Errentan hartu

Lokal bila Arrasaten.

19 urteko 16 gazte arduratsu lokal baten bila gabiltza Arrasaten. 688 64 10 72, 628 64 65 89

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Arrasate.

Gazte euskalduna behar da orduka bi haur zaintzeko. Arratsaldetan izango litzake, egun solteetan. 606 72 23 85,

Arrasate.

Pertsona arduratsua behar da lau eta urtebeteko umeen zaintzan laguntzeko. Astelehenetik ostiralera, 4-5 ordu egunean. 636 00 21 87,

Bergara.

Neska behar da umeak zaintzeko. 656 75 95 12,

Bergara.

Neska euskalduna behar da bi ume zaindu eta etxeko lanak egiteko. 669 83 06 97, 659 67 95 27

Debagoiena.

Esperientzia duen neska gertu etxean bizi izaten edo orduka nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. 610 99 42 03,

Debagoiena.

Neska arduratsu eta langilea nagusi eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 667 35 72 77,

402 - Eskaerak

Arrasate.

Bertako emakumea prest nagusiak zaintzeko edota etxeko lanak egiteko. 688 66 76 91,

Arrasate.

Emakumea gertu etxeko lanak edota arropak lisatzeko. 667 88 69 79,

Arrasate.

Lisatzen eta garbiketak egiten lan egingo nuke. 667 88 69 79,

Bergara

47 urteko emakumea, garbiketa lanetan esperientzia handia duena, etxeko lanak egiteko prest, baita orduka lan egiteko ere. 647 515 280,

Bergara edo Arrasate.

Etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar lan egingo nuke, zaintzan eta garbiketan 632 91 89 93,

Bergara edo Arrasate.

Goizetan, 13:00ak arte, nagusi eta umeak zaindu edota garbiketa lanak egingo nituzke. 600 29 05 24,

Bergara edo Arrasate.

Orduka lan egingo nuke. Zaintza eta etxeko lanak edota atari, etxebizitza eta abarren garbiketan. Esperientzia, lege paperak eta erreferentzia onak dauzkat. 633 12 85 30,

Bergara.

Emakumea gertu lanerako. Nagusiak zein umeak zaindu, garbiketak, etxeko lanak eta abar. Urteetako esperientzia. 696 84 19 51,

Bergara.

Irakasle ikasketak dituen neska euskalduna haurrak zaintzeko prest. Esperientziaduna 659 29 14 63,

Bergara.

Neska gertu asteburuetan nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Interesatuok deitu 13:00etatik aurrera zenbaki honetara: 943 50 47 29,

Debagoiena

Pertsona nagusien zaintzan eskarmentu handia daukan emakumea lanerako prest. Ordutegi aldetik prestutasun osoa. Aurretik lau urtetan lan egin dudan familiaren erreferentziak aurkez ditzaket. 631 15 19 94,

Debagoiena

Pertsona nagusien zaintzan eta etxeko lanetan eskarmentua duen emakumea, lan egiteko prest. Ordutegi aldetik prestutasun osoa eta ospitalean gauak pasatzeko prest. Aurretik lan egindako familien erreferentziak aurkez ditzaket. 625 978 086,

Debagoiena.

Asteburuetan edota astean zehar arratsaldetan lan egingo nuke nagusiak zaintzen, garbiketan edo tabernan. 647 51 48 07,

Debagoiena.

Asteburuetan edota astean zehar arratsaldetan lan egingo nuke nagusiak zaintzen, garbiketan edo tabernan. 647 01 74 66,

Debagoiena.

Emakume arduratsua gertu nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Erizain laguntzaile titulua eta lege paperak dauzkat. 629 80 77 73,

Debagoiena.

Emakume arduratsua, esperientziaduna, nagusiak egunez edota orduka zaintzeko gertu. 632 51 06 26,

Debagoiena.

Emakumea gertu etxean garbitzeko edota emakume nagusiak zaintzeko. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Emakumea gertu, orduka edo etxean bertan bi izaten, nagusi eta umeak zaintzeko edota etxeko lanak egiteko. 615 12 81 36 (Iris),

Debagoiena.

Esperientzia handia eta erreferentziak dituen mutila nagusiak zaintzeko gertu. Autoa daukat. 662 43 08 54,

Debagoiena.

Esperientziadun neska nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 697 86 49 00,

Debagoiena.

Etxean bizi izaten, jardun osoz edo orduka lan egingo nuke. Esperientzia dut. 667 35 71 90,

Debagoiena.

Garbiketa enpresaren baten edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, egunez eta baita asteburuetan ere. Esperientzia eta dokumentuak eguneratuta dauzkat. 626 91 49 04,

Debagoiena.

Garbiketa eta zaintza lanak egiteko gertu nago. Orduka, egunez edo ospitalean gauez. 620 02 45 80,

Debagoiena.

Garbiketan eta zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Etxean bizitzen edo orduka. 634 02 11 87,

Debagoiena.

Garbiketan, nagusiak zaintzen eta abarrean lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. 634 20 90 87,

Debagoiena.

Geriatria titulua duen neska orduka lan egiteko gertu. Baita gauak ospitalean egiteko ere. Autoa daukat. 600 00 51 60,

Debagoiena.

Gizona gertu garbiketak, banaketak, baserri lanak, etxeak hustu edota bestelako lanak egiteko. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Gizona gertu nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Etxean bertan bizi izaten, egunez edota orduka. Berehala hasteko prestasuna. 632 52 15 20, 632 28 89 67

Debagoiena.

Mutil arduratsua orduka, etxean bizi izaten edo egunez, nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu. 631 82 24 30,

Debagoiena.

Mutil arduratsua zaintza lanetarako gertu. Esperientzia dut. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 666 22 45 86,

Debagoiena.

Mutila gertu nagusiak zaindu edota garbiketak egiteko. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 603 63 68 14,

Debagoiena.

Mutila gertu nagusiak zaindu, garbiketa egin eta zerbitzari moduan aritzek. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo orduka. 638 85 43 36,

Debagoiena.

Mutila gertu orduka garbiketak egin eta nagusiak zaintzeko. 634 07 99 70,

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko prest. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 632 76 59 52,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Erreferentziak aurkez ditzaket. 612 21 98 39,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzeko gertu nago, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 667 35 68 12,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu orduka nagusi eta umeak zaindu edota garbiketak egiteko. Gomendio agiriak aurkez ditzaket. 632 89 57 06,

Debagoiena.

Neska arduratsua orduka, etxean bizi izaten edo ez, nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu. 631 59 67 91,

Debagoiena.

Neska euskalduna, esperientzia handiarekin, dendan lan egiteko gertu. 686 89 98 84,

Debagoiena.

Neska gertu nagusiak zaindu, garbiketa egin eta zerbitzari moduan aritzek. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo orduka. 654 11 15 14,

Debagoiena.

Orduka edo eguneko jardunez lan egingo nuke nagusiak zaintzen eta garbiketan. 615 06 28 04,

Debagoiena.

Orduka, egunez zein etxean bertan bizi izaten, nagusiak zaintzeko gertu nago. 632 69 40 90,

Debagoiena.

Pertsona nagusiak zainduko nituzke edo garbitasun lanak egin. Arratsaldetan, orduka. 622 24 86 64,

Debagoiena.

Sukaldaria asteburuetan lan egiteko gertu. Esperientzia handia dut pintxoak, menuak, ogitarteko eta abarrak prestatzen. 666 83 21 95,

Debagoiena.

Zaintza lanetan, garbiketan, supermerkatuan edota sukalde laguntzaile moduan aritzeko gertu nago. 688 29 97 05,

Debagoiena.

Zaintzaile edota dendari moduan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Lege paperak ditut. 635 44 49 98,

Oñati

Emakume euskalduna pertsona nagusiak eta haurrak zaintzeko prest. Baita garbiketa lanak egiteko ere. Esperientzia handiarekin. Autoa daukat. 627 18 04 35, 943 08 23 99

403 - Bestelakoak

Arrasate.

Neska euskalduna etxeko lanak eta garbiketak egiteko gertu. 663 04 53 99,

5 - Irakaskuntza

502 - Eman

Ingeles eskolak Bergaran.

Maila guztiak. Talde txikiak. Hizkuntz Eskola Ofizialeko eta Cambridge-ko azterketak prestatzeko ere bai. Goiz, eguerdi eta arratsaldeko ordutegiak. 618 91 32 89,

7 - Animaliak

703 - Eman

Katakumeak.

Katakume zuriak, arrak, ematen dira opari. 643 68 15 09,

704 - Bestelakoak

Katakumea.

Katu emea jasoko genuke opari. 696 84 19 51,

8 - Denetarik

802 - Erosi

Trikitixa.

Zero Sette etxeko trikitixa erosiko nuke alabarendako. Hiru edo lau ahotsekoa. 687 32 95 13,

805 - Trukatu

Windsurf taula.

Windsurf taula eta osagarriak (masta, bela, botabara eta abar) emango nituzke euro baten truke. Bergaran. 686 63 54 35,

807 - Aurkitu

Eguzkitako betaurrekoak.

Eguzkitako betaurrekoak aurkitu ditut Aretxabaletako Arientza auzoan. Ray-Ban etxekoak. Deitu telefono honetara: 620 13 83 86,

Erreminta kaxa.

Zapatuan, irailaren 9an, erreminta kaxa bat aurkitu nuen Aretxabaletan. Zurea bada, galdetu udaletxean. ,