1 - Etxebizitzak

103 - Errentan eman

Arrasate.

Etxebizitza ematen da errentan Arrasaten. Etxebizitza handia eta unibertsitatetik oso gertu. Komun bat, hiru logela, sukalde eta egongela handiak, terraza bat. Unibertsitateko ikasleentzako primerakoa. 651 70 11 54, 660 75 22 16

104 - Errentan hartu

Arrasate.

Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dut errentan. Mondragon hotelean lan egiten dut. 629 29 11 23, 632 70 52 82

Arrasate.

Bi logelako etxebizitza hartuko nuke errentan. Ahal bada, bainuontziarekin. Hilean 400-500 euro ordain ditzaket. 674 92 20 70,

Errentan hartu.

Errentan hartuko nuke bi edo hiru logelako etxebizitza bat. Bergarakoak gara. 653 29 37 04,

105 - Etxeak osatu

Arrasate.

Logela ematen da errentan Biteri etorbidean, ikasleendako. 618 82 02 41,

2 - Garajeak

204 - Errentan hartu

Aretxabaleta.

Kaixo. Garajea errentan hartuko nuke, furgoneta bat bertan sartzeko. 661 32 64 51, 652 76 10 95

3 - Lokalak

305 - Bestelakoak

Arrasate Zoo.

Denda guztia likidatzen dugu, erretiroagatik. 943 77 06 67,

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Arrasate.

Okindegi-gozotegirako langile euskalduna behar da. Hobe esperientziaduna. Egun osoz. 943 79 15 34,

Bergara.

Eguerdietan umeak zaintzeko pertsona bat behar dugu Bergaran. Euskaraz hitz egitea eta Bergaran bizitzea ezinbestekoa da. Telefonoa: 653 01 54 11,

Bergara.

Goizetan pertsona nagusi bat zaindu eta etxeko lanak egiteko, titulua edo ziurtagiri profesionala duen pertsona bat behar dugu. 943 76 46 90,

402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara.

Nagusiak zainduko nituzke gauetan etxean zein ospitalean. 616 20 49 83,

Arrasate.

Atari, lanleku zein etxeak garbitzen lan egingo nuke. Denetariko azaleren eta etxebizitza garbiketarako titulua daukat. 632 69 95 34,

Arrasate.

Denetariko garbiketak egiten edota nagusiak zaintzen lan egingo nuke, egunean zehar. 603 30 73 94,

Arrasate.

Esperientzia duen neska gertu gauetan edo orduka nagusiak zaintzeko. 661 15 11 29,

Arrasate.

Esperientzia handia duen emakume arduratsua gauetan, 21:00etatik 8:00etara bitartean, nagusiak zaindu eta laguntzeko gertu. 631 86 83 69,

Arrasate.

Neska asteburuetan lan egiteko gertu: garbiketan, zaintzan eta abarrean. 612 48 13 36,

Arrasate.

Orduka lan egingo nuke nagusi eta umeak zaintzen, etxean zein ospitalean, edota atari, taberna eta etxeko garbiketak egiten. 605 33 35 48,

Bergara.

Zerbitzari, sukalde laguntzaile edota etxeko lanak egiteko prest egongo nintzateke, egunez zein gauez. Salmentetan esperientzia dut. 632 62 76 07,

Debagoiena.

Asteburuetan edo astean zehar orduka, nagusi zaintzen, garbiketan eta abarrean lan egingo nuke. 605 91 60 13,

Debagoiena.

Asteburuetan nagusi zaintzen, garbiketan eta abarrean lan egingo nuke. 632 15 57 16,

Debagoiena.

Emakume arduratsua nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Orduka edo egunean zehar. 632 51 06 26,

Debagoiena.

Emakumea lanerako prest. Nagusiak zaindu edota garbiketa lanetarako. Etxean bizi izaten edo orduka lan egiteko. 642 69 72 72,

Debagoiena.

Emakumea lanerako prest. Nagusiak zaindu edota garbiketa lanetarako. Etxean bizi izaten edo orduka lan egiteko. 634 80 68 65, 678 14 72 73

Debagoiena.

Emakumea lanerako prest. Nagusiak zaindu edota garbiketa lanetarako. Orduka lan egiteko. 656 75 92 12,

Debagoiena.

Erizain laguntzaile titulua duen emakume arduratsua, nagusiak edota desgaitasunen bat dutenak zaintzeko gertu. Baita garbiketak egiteko ere. 698 82 86 86,

Debagoiena.

Erizain laguntzailea nagusiak zaintzeko gertu. 678 37 32 43,

Debagoiena.

Esperientzia duen neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Ordutegi arazo barik. 632 39 64 98,

Debagoiena.

Esperientzia duen neska garbiketan eta nagusien zaintzan jarduteko gertu. 602 86 21 99,

Debagoiena.

Esperientzia duen neska zaintza lanetan aritzeko gertu. Orduka edo egun osoz. Berehala hasteko prest. 632 36 20 89,

Debagoiena.

Esperientzia duen neska, orduka edo egunean zehar, zaintza lanetarako gertu. 689 35 90 41,

Debagoiena.

Esperientziadun mutila nagusiak zaintzeko gertu. Aita Mennin lan egindakoa naiz. Berehala hasteko moduan. Autoa daukat. 631 66 40 01,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten, orduka edo egunean zehar lan egingo nuke. 674 49 61 49 (Angelica Emperatriz),

Debagoiena.

Garbiketan edota etxeko lanak egiten jarduteko gertu nago. Orduka edo egunean zehar. 639 02 00 81,

Debagoiena.

Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten ere bai. Esperientzia daukat. 611 24 26 64,

Debagoiena.

Garbiketan, nagusiak zaintzen, baserri lanetan eta abarrean aritzeko gertu nago. Baita orduka edota asteburuetan ere. 631 15 19 94,

Debagoiena.

Gauez, orduka edo etxean bertan bizi izaten, pertsona nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egiteko prest. 659 90 85 13,

Debagoiena.

Gizona gertu atari, taberna edo etxeen garbiketak, banaketak, baserri lanak, etxeak hustu, nagusiei lagundu eta erosketekin lagundu, edota bestelako lanak egiteko. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Mutil euskalduna nagusiak zaintzeko gertu. Autoa daukat. 606 17 62 39 (Mikel),

Debagoiena.

Mutila gertu zaintza lanetan, garbiketan eta tabernan lan egiteko. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 638 85 43 36,

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaindu eta laguntza emateko edota atari eta abarrak garbitzeko gertu. 617 99 76 23 (Estiven),

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko gertu. 632 08 57 69,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, orduka edo egunean zehar. Esperientzia dut zaintza lanetan. 602 51 27 79 (Gloria),

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bizi izaten edo bestela. 612 25 46 20 (Beatriz),

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bizi izaten edo bestela. 612 51 38 45 (Cecilia),

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. 602 17 83 21,

Debagoiena.

Nagusiak zainduko nituzke, batez ere gauetan edo orduka. Legezko agiriak eta erreferentziak dauzkat. Geriatria ikastaroa ere bai. 632 89 09 42,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 603 76 75 23,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu. 630 85 48 45,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. 688 85 82 06,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. 631 86 08 30,

Debagoiena.

Neska arduratsua ume eta nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta abarretarako gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka zein asteburuetan. 632 91 23 61,

Debagoiena.

Neska arduratsua, esperientziaduna, nagusiak zaintzeko gertu. Ordutegi arazo barik. 612 54 16 03,

Debagoiena.

Neska arduratsua, soziosanitario tituluduna, orduka nagusiak zaintzeko gertu. Esperientzia dut zaintza lanetan. 722 56 41 16,

Debagoiena.

Neska euskalduna umeak eta pertsona nagusiak zaintzeko edota etxeko lanak egiteko gertu. 634 81 54 93,

Debagoiena.

Neska gertu goizetan ume eta nagusiak zaintzeko edota etxe garbiketak egiteko. 696 84 19 51,

Debagoiena.

Neska gertu zaintza lanetan, garbiketan eta tabernan lan egiteko. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 654 11 15 14,

Debagoiena.

Neska langilea nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Egunean zehar edo orduka. Baita asteburuetan ere. Esperientzia handia eta soziosanitario ikastaroa. 610 99 42 03,

Debagoiena.

Neska orduka edo egun osoz zaintza lanetan jarduteko gertu. Geriatria titulua eta eskarmentu handia. Autoarekin. 600 00 51 60,

Debagoiena.

Orduka, egun osoz zein etxean bertan bizi izanda, nagusiak zainduko nituzke. Legezko agiriak dauzkat. 632 92 67 36,

Debagoiena.

Pertsonak zaintzen edo garbiketan lan egingo nuke, orduka, gauak edota ordezkapenak. Legezko agiriak dauzkat. 666 07 42 98,

Debagoiena.

Umeak eta nagusiak zaintzen edota etxeko garbiketan lan egingo nuke. Esperientzia eta erreferentziak dauzkat nagusiak zaintzen. 604 14 36 59,

Debagoiena.

Zaintza eta etxeko lanak egiteko gertu nago, etxean bertan bizi izaten, eguneko jardunez zein orduka. 666 16 95 62,

Debagoiena.

Zaintza eta garbiketa lanak egingo nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 602 51 27 79,

Debagoiena.

Zaintza lanak egingo nituzke orduka, egun osoz zein etxean bertan bizi izanda. 632 93 19 94,

Haurrak zaintzen.

22 urteko neska bergararra 2018-2019 ikasturtean zehar goizez umeak zaintzeko prest. Interesik izanez gero, deitu lasai zenbaki honetara: 688 68 36 02,

Leintz Bailara.

Mutila gertu lan egiteko. Eraikuntzan, lorezaintzan edo nagusiak zaintzen. 617 71 99 50,

Umeak zaindu.

26 urteko neska gertu Arrasaten goizez umeak zaintzeko.Esperientziaduna. 640 33 10 46,

Umeak zaindu.

HUHEZIko bigarren mailako ikaslea naiz eta 2018-2019ko ikasturtean, arratsaldetan, haurrak zaindu nahiko nituzke. Egunero 15:00tik aurrera libre egongo nintzateke. Interesatuok deitu behean agertzen den telefono zenbakietara. 688 63 86 12, 688 80 77 79

Umeen zaintza Bergaran.

Neska bergararra, 22 urtekoa, umeak zaintzeko prest. Egun guztian zehar lan egiteko aukera. Aisialdiko begirale bezala esperientziaduna. Interesa izanez gero, deitu ondorengo zenbakira: 696 25 29 20,

5 - Irakaskuntza

501 - Jaso

Aretxabaleta.

DBH 2. mailako fisikako eta kimikako eskola partikularrak emango dizkidan norbait behar dut. 650 30 03 21,

Bergara.

DBH 2. mailako matematika, fisika eta kimika ikasgaietako eskola partikularrak emango dizkidan norbait behar dut. Hobeto Bergaran bizi bada. 695 70 58 33,

502 - Eman

Bateriako eskola partikularrak.

Bateriako eskola partikularrak ematen dira gazteleraz edo ingelesez, umeentzako eta helduentzako. Metodologia praktikoa eta oso dinamikoa. Ingelesa praktikatzeko modu ezin hobea. Arrasaten, Aretxabaletan edo Eskoriatzan. 688 86 74 82,

Ingelesa eskolak Bergaran.

Maila guztiak. Talde txikiak. Cambridge eta HEOeko azterketak prestatzeko ere bai. Goizeko, eguerdiko zein arratsaldeko ordutegiak. 618 91 32 89,

8 - Denetarik

805 - Trukatu

Eztia trukean.

Haritz eta txilar eztia emango nuke beste elikagai batzuen trukean. 656 75 76 98,