1 - Etxebizitzak

101 - Saldu

Oñati.

Uharkalde auzoan, 45 metro koadroko babes ofizialeko etxebizitza salgai. Sukalde-egongela, bainugela, logela bat, terraza handi eta zoragarria, garaje plaza eta trastelekua. Tel.: 699 01 44 12,

103 - Errentan eman

Elgeta.

Elgetan etxebizitza ematen da errentan. Bi logela, egongela, sukaldea eta komuna. Jantzita, bizitzeko prest. 650 23 10 19,

104 - Errentan hartu

Arrasate.

Etxebizitza behar dugu errentan lau pertsona bizitzeko. Bi edo hiru logelakoa. 632 48 38 91,

Arrasate.

Etxebizitza behar dut errentan. Presazkoa da. 662 43 08 54,

Arrasate.

Hiru logelako etxebizitza behar dut, erdigunean edo bertatik gertu. 675 70 88 67,

Bergara.

Bi edo hiru logela eta igogailua dauzkan etxebizitza behar dut errentan. 697 86 48 91,

Bergara.

Etxebizitza behar du errentan hartzeko. Urgentea da. 696 84 19 51,

Bergara.

Etxebizitza hartu nahi dut errentan. 657 43 24 65,

Debagoiena.

Baserria edo lursaila duen etxea hartuko nuke errentan. Partekatzeko ere gertu egongo nintzateke. 669 64 11 31,

Debagoiena.

Etxebizitza behar dugu errentan. Bi logelakoa gutxienez. Jantzita ez badago ere, hartuko genuke. Hilean 300-500 euro artean ordainduko genuke. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Neska euskaldun arduratsu batek etxebizitza ekonomiko bat behar du. Urgentea. 655 84 42 49,

105 - Etxeak osatu

Arrasate.

Logela ematen da errentan erdigunean. 691 28 53 25,

Arrasate.

Pertsona bat behar dut etxebizitza partekatzeko. 618 28 91 28,

Bergara.

Logela bat hartuko nuke errentan. Bakarrik bizi den pertsona nagusiren batekin bizi eta laguntzeko ere gertu nago, errenta ordainduta ere. 943 03 77 12 (Maite),

2 - Garajeak

201 - Saldu

Bergara.

Garaje moduan erabil daitekeen 79 metro koadroko lokala saldu edo errentan ematen da erdigunean, Burdiñaten. 607 34 90 43,

3 - Lokalak

303 - Errentan eman

Bergara.

Hamaika taberna errentan ematen da. 688 63 52 83, 943 03 45 85

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Arrasate.

Pertsona arduratsua behar da Arrasaten lan egiteko. 4 urteko eta jaio berria den bi umeren zaintzan laguntzeko, amarekin batera, eta baita, beharrezkoa izanik, etxeko lanak egiteko. Astelehenetik ostiralera, 4 ordu egunean. Urtarriletik aurrera asteko. 636 00 21 87,

Bergara.

Emakume euskalduna behar da bi ume zaintzeko. Goizez: 08:00etatik 09:00etara eta arratsaldez 17:00etatik 19:00etara. 659 03 85 29,

402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara.

Pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Baita sukaldari laguntzaile eta garbitasun lanetan ere. 691 03 25 02,

Arrasate.

Egunean zehar nagusiak zainduko nituzke. 618 28 91 28,

Arrasate.

Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 632 91 89 93,

Arrasate.

Mutila gertu jatetxean edo tabernan zerbitzari lanetan aritzeko. 691 03 25 35,

Bergara.

Arratsaldetan nagusi eta umeak zaindu, etxeko lanak egin edo bulego eta abarrak garbitzeko gertu nago. 610 34 97 88,

Bergaran edo inguruan.

Umeak eta nagusiak zaindu edota paseatzera laguntzeko gertu nago. 696 84 19 51,

Debagoiena

Pertsona nagusien zaintzan eta etxeko lanetan eskarmentua duen emakumea, lan egiteko prest. Ordutegi aldetik prestutasun osoa eta ospitalean gauak pasatzeko prest. Aurretik lan egindako familien erreferentziak aurkez ditzaket. 625 978 086,

Debagoiena.

Albaitaritza laguntzaile ikasketak dituen gizona lanerako gertu. Esperientzia handia dut abelzaintzan. Bestela, nagusiak ere zainduko nituzke, etxean bertan bizi izanda edo orduka. 632 53 32 11 (Walter),

Debagoiena.

Aretxabaletako neska euskalduna nagusiak orduka zaintzeko gertu. Laguntzaile titulua dut eta Aita Mennin lan egindakoa naiz. Autoa daukat. 617 20 59 43,

Debagoiena.

Astean zehar, goizez zein arratsaldez, nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu nago. Asteburuetan, baita etxean bertan bizi izaten ere. 622 24 86 64,

Debagoiena.

Denetariko garbiketak egiten eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 652 37 66 25,

Debagoiena.

Emakume arduratsua gertu orduka garbiketak eta lisatze lanak egiteko edota nagusi zein umeak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentzia onak. Autoa dut. 678 13 59 14,

Debagoiena.

Emakumea gertu etxean garbitzeko edota emakume nagusiak zaintzeko. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Emakumea ume eta nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten zein orduka. 634 02 11 87,

Debagoiena.

Esperientziadun neska gertu nagusiak zaintzen eta garbiketan jarduteko. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 634 23 33 58,

Debagoiena.

Garbiketan eta nagusi zein umeak zaintzen lan egingo nuke. Orduka, asteburuetan, etxean bertan bizi izaten edo egunez. Ordutegi arazo barik. 612 22 93 02,

Debagoiena.

Garbiketan eta nagusien zaintzan aritzeko gertu nago. Baita gauez ere. 631 09 50 90,

Debagoiena.

Gidari, banatzaile, peoi, jatetxe zein hotelen garbiketa lanetan eta abarrean lan egingo nuke. Autoa daukat. 632 98 31 81,

Debagoiena.

Gizona gertu atari, taberna edo etxeen garbiketak, banaketak, baserri lanak, etxeak hustu, nagusiei lagundu edota bestelako lanak egiteko. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Gizona gertu nagusiak zaintzeko. Etxean bertan bizi izaten zein orduka. 634 09 55 46 (Nilson),

Debagoiena.

Martitzenetan eta eguenetan lan egingo nuke nagusi edo umeak zaintzen, garbiketak egiten eta abarrean. Lantegi eta jatetxean ere badut esperientzia. 647 10 58 72,

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 600 66 41 31 (Ignacio),

Debagoiena.

Nagusiak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten edo orduka. Garbitasun lanak ere egingo nituzke. 632 95 30 13,

Debagoiena.

Nagusiak zainduko nituzke. Orduka, etxean bertan bizi izaten eta baita asteburuetan ere. 603 66 75 23,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. 600 86 41 39,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Formazioa eta paperak ditut. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Sukalde laguntzaile edota garbiketan aritzeko ere gertu. 612 20 35 71,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen, garbiketan, sukalde laguntzaile edota supermerkatuan lan egiteko gertu nago. 647 01 74 66,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen, margolari lanetan edota garbiketan lan egingo nuke. 685 98 26 06,

Debagoiena.

Neska arduratsu eta langilea gertu, etxean bertan bizi izaten, orduka edo egunean zehar, nagusi edota umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 667 35 72 77,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko. 677 38 68 53,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketan aritzeko. Etxean bertan bizi izaten, orduka edo eguneko jardunez. 631 19 02 54,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu. Orduka, etxean bizi izaten edo bestela. 631 59 67 91,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaindu, garbiketak egin eta abarretarako gertu. Orduka, egunez zein etxean bertan bizi izaten. 615 06 28 04,

Debagoiena.

Neska arduratsua orduka, etxean bizi izaten edo ez, nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu. 631 81 21 45,

Debagoiena.

Neska prest nagusiak edo gaixoak zaintzeko arratsaldez. Autoarekin. Geriatria tituluduna. Esperientzia handia. 600 00 51 60,

Debagoiena.

Sukaldean laguntzen, nagusiak zaintzen edota atari eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. 688 29 97 05,

Debagoiena.

Zaintza lanak egiteko gertu nago. Orduka, etxean bertan bizi izaten edota gauez. Baita ospitalean ere. 664 12 43 25,

Oñati edo Arrasate.

Pertsona arduratsua prest nagusiak eta umeak orduka zaintzeko. 680 63 67 80,

5 - Irakaskuntza

501 - Jaso

Bergara.

Bigarren batxilergoko matematikako eta fisikako eskola partikularrak emango dizkidan norbait behar dut. 635 55 06 41,

502 - Eman

Eskola partikularrak Oñatin.

Magisteritzako ikaslea naiz eta eskola partikularrak emango nituzke. 688 86 74 80,

Gitarra elektrikoa.

Gitarra elektrikoko eskola partikularrak ematean dira. Etxez etxe ere bai. Metodo erraz eta dibertigarria. Adin guztiak. 633 31 11 00,

7 - Animaliak

701 - Saldu

Akerra eta ahuntza.

Akerra lau urtekoa da, azpigorria eta adargabea. Ahuntza, bost urtekoa, azpizuria, adargabea eta Gabonetarako kumeak izatekoa. Biak batera edo banatuta salduko genituzke. 679 34 00 45,

703 - Eman

Txakurkumeak.

Arratoi txakurkumeak ematen dira opari. Emeak. Bi hilabetekoak. Bizi-biziak dira. 608 65 87 70,

8 - Denetarik

806 - Galdu

Belarritakoa Bergaran.

Urrezko belarritakoa galdu nuen Bergarako Ertzaintzaren egoitza ingurutik anbulategirako bidean, azaroaren 17an. Aurkitu baduzu, eskertuko nuke deitzea. 618 91 32 89,

808 - Bestelakoak

Bergara.

Alemanez mintzapraktika egin nahiko nuke. 687 36 67 00,