1 - Etxebizitzak

101 - Saldu

Baserria Oñatin.

Arantzazu auzoan, baserria salgai. 55.000 metro koadroko eremua. Santutegitik gertu. Guztiz berritzeko. Prezio onean. 692 21 93 83, 626 12 95 46

103 - Errentan eman

Bergara.

Bi logelako etxebizitza ematen da errentan San Lorentzon. 626 25 75 95,

La Pineda (Tarragona).

Apartamentua errentan ematen da, asteka edo hamabostaldika, uztailean. Hondartzatik oso gertu. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 650 58 66 99,

104 - Errentan hartu

Bergara.

Apartamentua errentan hartuko nuke. 637 51 10 15,

Debagoiena.

Etxebizitza behar dut errentan. Bi edo hiru logelakoa. Berdin da jantzi barik badago edo igogailurik ez badu ere. Hilean gehienez 500 euro ordain ditzaket. Lana daukat. 632 77 35 38,

105 - Etxeak osatu

Arrasate.

Unibertsitatetik gertu logela ematen da errentan. 659 05 53 65,

2 - Garajeak

204 - Errentan hartu

Bergara.

Ibargarai kalean garajea hartuko nuke errentan. 645 00 56 81,

3 - Lokalak

303 - Errentan eman

Bergara.

Zapelaitz taberna errentan ematen da. 943 76 12 86,

Eskoriatza.

Maritxu taberna errentan ematen da. 609 42 63 23,

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Aretxabaleta.

Janari prestatuen dendarako sukaldari laguntzailea behar da. kurrikulumak02@gmail.com,

Bergara.

Zerbitzariak eta sukaldari laguntzailea behar dira. 637 51 10 15,

Elgeta.

Zerbitzaria eta sukaldean eskarmentua duen pertsona bat behar dira. 679 74 25 98,

402 - Eskaerak

Arrasate.

Emakumea gertu nagusiak zaintzeko. 612 46 90 29,

Arrasate.

Etxeak garbitzen lan egingo nuke. 688 87 31 78,

Arrasate.

Garbiketak egingo nituzke, orduka. 615 06 28 64,

Arrasate.

Garbiketan, nagusi eta umeak zaintzen edo tabernatan lan egingo nuke. 602 68 40 89,

Arrasate.

Nagusiak zaindu eta laguntza ematen, etxeko lanak egiten edota garbiketan lan egingo nuke. Erreferentzia onak dauzkat. 632 89 09 42,

Arrasate.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke, orduka edo gauez. 634 07 99 70,

Arrasate.

Orduka nagusiak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu nago. 645 69 42 64,

Bergara.

Arratsaldetan umeak edo nagusiak zainduko nituzke. 610 34 97 88,

Bergara.

Etxeak garbituko nituzke orduka. 943 25 38 64,

Bergara.

Etxebizitza behar dut errentan. Presazkoa da. 696 84 19 51,

Debagoiena.

Asteburuetan lan egingo nuke nagusiak zaintzen. Legezko agiriak dauzkat. 631 29 53 32,

Debagoiena.

Asteburutan edo orduka lan egingo nuke. Nagusiak zaintzen edo umeak. 662 02 45 80,

Debagoiena.

Baserriko lanak egin eta nagusiak zaintzeko gertu nago. 632 84 06 52,

Debagoiena.

Emakume arduratsua zaintza, garbiketa eta abarretan lan egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 656 23 00 07,

Debagoiena.

Emakume euskalduna prest nagusiak zaintzeko. Klinika laguntzaile tituluduna. 632 40 41 01,

Debagoiena.

Emakumea gertu etxeko lanak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Arreta Soziosanitarioko tituluduna. 603 85 29 91,

Debagoiena.

Emakumea gertu nagusiak zaintzen lan egiteko. Orduka edo asteburutan. 667 35 71 90,

Debagoiena.

Esperientziadun emakumezkoa nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, jardun osoz zein orduka. Erreferentzia onak eta esperientzia daukat, baita legezko agiriak ere. 695 96 98 74,

Debagoiena.

Esperientziadun mutila gertu asteburuetan, etxean bertan bizi izanda, zaintza lanak egiteko. 631 06 85 70,

Debagoiena.

Esperientziadun neska asteburuetan nagusiak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu. 697 86 49 00,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten zaintza lanak egiteko gertu nago. Legezko agiriak eta zaintzarako titulua dauzkat. 622 59 39 87,

Debagoiena.

Garbiketan edota ume eta nagusien zaintzen aritzeko gertu nago. 10 urteko esperientzia dut zaintzan. Legezko agiriak ere bai. Oso arduratsua naiz. 651 02 03 14,

Debagoiena.

Garbiketan esperientzia duan neska lanerako gertu. Sukalde laguntzaile moduan ere arituko nintzateke. Etxebizitza zain egoitzatan aritzeko soziosanitario titulua ere badaukat. 634 84 41 94,

Debagoiena.

Gizona gertu atari, taberna edo etxeen garbiketak, banaketak, baserri lanak, etxeak hustu, nagusiei lagundu edota bestelako lanak egiteko. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Lan ezberdinetan aritutako neska lan bila: ume eta nagusiak zaintzen, lantegian, garbiketan eta abarrean. Bergara eta Eskoriatza artean lan egingo nuke. 696 84 19 51,

Debagoiena.

Mutil arduratsua gertu dago adineko pertsonak zaintzeko etxean bertan zein kalean. 656 77 13 14,

Debagoiena.

Mutil gazte arduratsua lan egiteko gertu. Nagusiak zaintzen edo tabernari lanetan. 681 12 06 45,

Debagoiena.

Mutila gertu nagusiak etxean bertan bizi izaten edo orduka zaintzeko. Baita garbiketan aritzeko ere. 722 78 34 78,

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko gertu. Diseinu grafikoan, Photoshop eta Ilustrator programak menperatzen ditut eta baita idazkaritza lanak ere. 622 49 98 90,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 604 14 36 59,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 643 43 64 11 (Andrea),

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 643 43 63 96 (Julie),

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 631 92 61 33 (Adriana),

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan edota ospitalean gauak egiten ere. 603 49 86 05,

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaintzen esperientzia duen neska etxean bertan bizi izaten, orduka zein asteburuetan lan egiteko gertu. 631 19 02 54,

Debagoiena.

Nagusiak zainduko nituzke etxean bertan bizi izaten edo orduka. Gidabaimena daukat. Banatzaile edo bestelako lanetan ere arituko nintzateke. 631 98 15 50,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen, garbiketan eta abarren lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta gauez ere bai. Berehala hasteko moduan. 603 64 98 53,

Debagoiena.

Neska arduratsua lan bila. Zaintza lanak eta garbiketak. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 611 24 26 64,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko eta garbiketa, lisatze zein sukalde lanak egiteko gertu. Botikak ematen eta zaintza lanetan esperientzia. Erreferentziak. Baita etxean bizi izaten ere. 631 86 83 69,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko lan bila. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 602 02 78 81,

Debagoiena.

Neska arduratsua, esperientziaduna, lan bila. Orduka zaintza lanak, garbiketak eta abar. Autoa daukat. 626 44 46 49,

Debagoiena.

Neska gertu dendari moduan aritzeko. Esperientzia dut. Badakit euskaraz. 686 89 98 84,

Debagoiena.

Neska gertu nagusiak eta umeak zaintzeko zein garbiketak egiteko. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 622 24 27 58,

Debagoiena.

Neska nagusiak eta umeak zaintzen, garbiketan eta abarrean aritzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Baita asteburuetan ere. 666 80 48 11,

Debagoiena.

Orduka zein etxean bertan bizi izaten nagusiak zainduko nituzke. Titulua, legezko agiriak eta gomendio gutuna dauzkat. Gainera, bulego, etxe, sukalde eta abarren garbiketak ere egingo nituzke. Baita sukalde laguntzaile moduan ere. 612 20 35 71,

Debagoiena.

Soziosanitario titulua duen mutila pertsonak zaintzeko gertu. Aita Menni ospitalean lan egindakoa naiz. Berehala hasteko prest. 634 94 31 59,

Debagoiena.

Ume eta nagusiak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu nago. 632 44 71 84,

Debagoiena.

Umeak zaintzeko gertu nago. Itzulpena eta interpretazioa ikasten dut gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. 632 772 213,

Debagoiena.

Umeak zaintzen, dendan zein lantegian lan egiteko gertu nago. 656 79 28 37,

Oñati

Emakume euskalduna haurrak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko prest. . 627 18 04 35,

Oñati edo Arrasate.

Emakume euskalduna haurrak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko prest. Haur Hezkuntzako ikasketak ditut. Autoa daukat. 664 53 28 56,

6 - Motorra

601 - Saldu

VW T4 California Coach.

Furgoneta salgai. 1996 urtekoa. 258.000 kilometro. Enbragea, korrea, eskapea, rotulak, balazta pastilak eta lau erroberak berriak. 679 45 57 62,

8 - Denetarik

806 - Galdu

Goretex anoraka.

Apirilaren 5ean, arratsaldez, Arrasate-Aramaio-Untzilla bidean anorak beltza galdu dut, kamiseta batekin batera. Eskertuko nuke aurkitu duenak telefono honetara deitzea: 688 62 15 38,