1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak
 • 809 - Errentan eman

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


102 - Erosi

Oñati edo Zubillaga. Bi edo hiru logelako etxebizitza erosiko nuke Oñatin edo Zubillagan. 673 35 95 98


103 - Errentan eman

Bergara. 92 metro koadroko etxebizitza ematen da errentan, erdigunean, Iparragirre kalean. Bigarren solairua, igogailuarekin. Orientazio ona. Altzariekin edo gabe aloka daiteke. Bi garaje itxi izateko aukera ere bai, zuzeneko sarbidearekin. 657 26 78 51 (Maria)


104 - Errentan hartu

Aretxabaleta edo Arrasate. 30 urteko mutil gazte bat naiz, lanarekin, eta etxebizitza txiki baten bila nabil neretako. 688 89 91 25

Arrasate edo Bergara. Ama-alabak gara eta etxebizitza bat behar dugu urgente errentan. Bestela, etxe partekaturen baten logela bat ere bai. 631 12 51 27

Basarri billa Aupa! Errentan hartzeko basarri billa nabil Bergara, Osintxu, Plazentzia... inguruetan. Hutsik ta zahartuta dauan basarri baten zaintza ta ondo jartzeko tratua eitxeko prest be eongo nintzan. Nere intenziñua basarrixa txukun jarri ta bertatik bizitzeko apostua itxia da, ortu haundi bat jarritxa lehenengo ta gerora posible bada animalixak baitxa. Oin momentuan basarri batian nabil bizitzen San Pedro ballaran, ta badakat basarrixa manejatzeko habilidadia. Gaztiok basarri mundura juateko dakaun zailtasuna kontuan hartuta, eskertuko naban laguntza apurtxo bat. 688 64 27 61 (Asier)

Bergara. Etxebizitza behar dugu errentan. Familia langilea gara. 631 46 56 98

Oñati. Gela bateko edo biko etxea errentan hartu gura nuke. Interesatuok deitu telefono honetara. 697 83 56 89

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Albaitaria. Gasteizen lan egiteko albaitaria behar dugu. Ez da esperientzia eskatzen. Astelehenetik ostiralera, jardun osoz. Bidali curriculuma helbide honetara: auxo@auxo.es

Ume zaintzailea. Oñatiko baserri baterako pertsona euskalduna behar da, umeak eskolatik jasotzeko eguerdian, pare bat ordutarako. Autoa izatea beharrezkoa. 679 55 60 15, 943 78 20 42


402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara. Zaintza lanetan jardun nahi dut. 637 56 89 56

Arrasate. 0-12 urte bitarteko haurrak zaintzeko gertu. 662 47 28 88 (Julia), 615 04 60 45 (Garoa)

Arrasate. Arrasateko neska arduratsu eta atsegina umeak zaintzeko gertu, baita pertsona nagusiei laguntza eman eta kalera laguntzeko ere. Ondo moldatzen naiz haurrekin zein helduekin. 695 73 87 95

Arrasate. Egunean zehar, baita orduka ere, garbiketa eta zaintza lanak egingo nituzke. 632 83 32 44

Arrasate. Egunean zehar, orduka, nagusiak zaintzeko edota etxeko lanak egiteko gertu nago. 655 46 54 32

Arrasate. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke. Soziosanitario ikasketak ditut. 612 54 69 93

Arrasate. Gizona gertu nagusiei paseatzera laguntzeko edota ospitalean daudenei gauetan laguntza emateko. 631 37 49 04

Arrasate. Mutila gertu nagusiekin egon eta kalera laguntzeko. Baita gauetan edo asteburuetan ere. Etxean bertan bizi barik. 722 52 53 75

Bergara. 32 urteko mutila prest pertsona nagusiak zaintzeko, margotzen edota eraikuntzan laguntzaile bezala lan egiteko. 631 73 15 66

Bergara. Emakumea prest haur zein helduak zaintzeko, etxeak garbitzeko edo zerbitzari lanak eta sukalde laguntzaile bezala lanean aritzeko. 631 73 15 66

Debagoiena. Arratsaldetan eta asteburuetan nagusiak zainduko nituzke. Ikasketak eta legezko agiriak dauzkat. 600 00 51 60

Debagoiena. Edozein lanetarako prest dagoen mutila naiz. Denetariko garbiketak, etxe-aldaketak, eraikuntza-lanak, baserriko lanak eta abar. 645 72 92 87

Debagoiena. Edozein motatako lan bila nabilen neska naiz. Ostalaritza, garbiketak, umeen zaintza... 656 792 837

Debagoiena. Egunean zehar, baita orduka ere, zaintza eta garbiketa lanak egingo nituzke. 632 42 84 38

Debagoiena. Emakumea prest gauez lan egiteko pertsona nagusiak zaintzen. Legezko agiriekin eta soziosanitario ikastaroa eginda. 688 72 58 12

Debagoiena. Emakumea prest pertsona nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko. Legezko agiriekin. 641 44 16 30

Debagoiena. Emakumezkoa gertu haurrak zein nagusiak zaintzeko eta baita garbiketa lanak egiteko. Astean zehar eta asteburuetan prest. 747 42 79 07 (Marta)

Debagoiena. Emakumezkoa gertu ostalaritzan lan egiteko, barran edo sukaldean. Astean zehar eta igandetan gertu lana egiteko. 632 10 79 78 (Joana)

Debagoiena. Esperientzia handia duen mutila nagusiak zaintzeko gertu. Legezko agiri guztiak eta erreferentzia onak aurkez ditzaket. Autoa daukat. 662 43 08 54

Debagoiena. Etxea, atari, lantegi eta antzekoak garbitzen, igeltsero laguntzaile eta abarrean lan egingo genuke. 631 05 08 83 (Freddy), 651 82 68 01 (Jenny)

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke. 682 40 53 38

Debagoiena. Garbiketa industrial kurtsoa duen neska lan bila, baita pertsonen zaintzarako ere. 624 524 376

Debagoiena. Garbiketa lanetan edo pertsona nagusien zaintzan lan egin nahi dut. 631 60 10 94

Debagoiena. Garbiketa lanetan edota pertsona nagusien zaintzan lan egiteko prest nago. 643 65 28 27

Debagoiena. Garbiketan lan egingo nuke: lokalak, hotelak eta abar. 632 48 72 30

Debagoiena. Garbiketan, zaintza lanetan edota ospitalean daudenei laguntzen lan egingo nuke. Soziosanitario titulazioa eta esperientzia dauzkat. 641 51 13 06

Debagoiena. Gertu nago nagusiak eta umeak zaintzeko, garbiketarako edo nagusiak zaindu eta laguntzeko. Etxean bertan bizi izaten, egunez edota asteburuetan. 613 69 28 34

Debagoiena. Gertu nago nagusiak eta umeak zaintzeko, garbiketarako edo nagusiak zaindu eta laguntzeko. Etxean bertan bizi izaten, egunez edota asteburuetan. 612 27 68 33

Debagoiena. Gertu nago nagusiak eta umeak zaintzeko, garbiketarako edo nagusiak zaindu eta laguntzeko. Etxean bertan bizi izaten, egunez edota asteburuetan. 677 14 64 29

Debagoiena. Gidari, garbitzaile edo margolari lan bila nabil. Gainera, elikagaiak manipulatzeko kurtso ere badut. 640 662 499

Debagoiena. Lan egingo nuke eraikuntzan, margotzen, nagusiak zaintzen, etxeko lanak egiten edo antzeko lanetan. 643 04 25 23

Debagoiena. Lan egingo nuke eraikuntzan, margotzen, nagusiak zaintzen, etxeko lanak egiten, joskintza konponketak egiten edo antzeko lanetan. 612 28 05 29

Debagoiena. Lanean hasi nahi dut pertsona nagusiak zaintzen. 672 55 67 35

Debagoiena. Lanean hasteko gertu nago; pertsona nagusiak zaintzen, garbiketa lanetan... etab. 631 12 51 27

Debagoiena. Mutila gertu igeltsero laguntzaile moduan, garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egiteko. Jardun osoz zein orduka. 632 97 11 94

Debagoiena. Mutila gertu lantegietan aritzeko. 612 46 34 84

Debagoiena. Mutila prest pertsona nagusiak zaintzeko, garbiketa lanak egiteko edo zamalanak egiteko. 641 44 16 30

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 623 16 31 84

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago, etxean bertan bizi izaten. Baita egunka ere. 651 54 74 71 (Leonardo)

Debagoiena. Neska arduratsu eta langilea nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. Esperientzia dut. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 613 72 59 43

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketa, etxeko lan eta abarrak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 613 69 223 01

Debagoiena. Orduka edota asteburuetan lan egingo nuke pertsonak zaintzen edo garbiketan. 612 56 12 39

Debagoiena. Persona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut orduka edota etxean bertan bizi izaten. 747 49 34 04

Debagoiena. Pertsona adinduak zaintzen egingo nuke lan. 672 556 735

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke, etxean bertan bizitzen. 631 24 42 24

Debagoiena. Umeak eta pertsona nagusiak zaintzen edota garbiketa lanak egiten jardun nahi dut. 641 09 15 58

Debagoiena. Zainketa lanetan, garbiketan, igeltsero edota margolari lanetan aritzeko prest nago. 631 53 95 05

Debagoiena. Zainketa lanetan, garbiketan, igeltsero lanetan edota margolari lanetan aritzeko prest nago. 722 32 65 89

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke orduka. Legezko agiriak eta beharrezko formazioarekin. 662 02 45 80

Garraiolari lanak. Esperientzia duen mutila, autonomoa, garraio lanetan jarduteko prest. 616 82 83 20

Haur zaintzaile. Kaixo! Haur hezkuntzako irakasle arrasatearra naiz. Euskaldun, arduratsu eta aktiboa. Prest nago abendutik aurrera goiz eta eguerditan haurrak zaintzeko. Nirekin harremanetan jarri nahi izanez gero, deitu edo idatzi zenbaki honetara. Eskerrik asko! 689 09 09 97

Oñati. Arratsaldetan nagusiak zaintzeko gertu nago. Soziosanitario titulazioa eta legezko agiri guztiekin. 631 70 57 63

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Arrasate. DBH 3. mailako ikasle bati matematika eta teknologia ikasgaietako eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. Asteazken eta ostiraletan izango litzateke, 18:30etik aurrera. 650 40 19 95

7 - Animaliak


703 - Eman

Katua. Kalean bizi den katu batentzat jabe bila gabiltza, negua datorrela-eta. 642 72 69 10

8 - Denetarik


804 - Hartu

Egurra. Sutarako egurra hartuko nuke. Moztera joateko prest egongo nintzateke. 656 75 76 98


807 - Aurkitu

Bizikleta Bergaran. Santa Marinatik San Martzialerako bidearen tartean bizikleta tolesgarri bat aurkitu dugu. Zurea bada, Bergarako udaltzaingoan galdetu. 943 77 91 06

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.