1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

7 - Animaliak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak

9 - Harremanak

1 - Etxebizitzak


102 - Erosi

Baserria erosi. Baserri baten bila gabiltza Oñatin, erosteko asmotan. 653 01 71 65


104 - Errentan hartu

Arrasate. Familia txikia gara eta etxebizitza behar dugu errentan, ahal bada erdigunean. 680 87 38 66

Bergara eta inguruak. Apartamentua errentan hartuko nuke. 610 34 97 88

Bergara. Igogailua duen etxebizitza behar dugu errentan. Logela batekoa edo bikoa izan daiteke. Altzaririk gabe ere bai. 645 72 92 87

Debagoiena. Etxebizitza errentan hartuko nuke. 634 69 29 62

Debagoiena. Familia bat hiru logelako etxebizitza bila. 697 27 65 67

Etxe bila Arrasaten. Ama eta bi haur Arrasaten bizitzeko etxebizitza bila gabiltza. Lehenbailehen sartzea interesatzen zaigu. Deitu edo bidali mezua Whatsappez mesedez. 676 91 71 23

Oñati. Bikote batek etxebizitza behar du errentan hartzeko, irailetik aurrera. 678 75 80 01 (Mikel)

Oñati. Oñatiko mutil bat etxea errentan hartzeko prest. 679 62 69 64


105 - Etxeak osatu

Neska alokairu bila. Neska Zarautzen errentan hartzeko gela bila, irailetik aurrera. Telefono zenbakia: 631 68 09 17

2 - Garajeak


204 - Errentan hartu

Arrasate. Errentan hartzeko garaje bila gabiltza Ferixaleku inguruan. 606 66 80 21, 646 47 59 02

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Bergara. Emakume euskalduna behar da irailetik aurrera bi ume goizez zein arratsaldez zaintzeko. 659 03 85 29

Zaintza Bergaran. Emakume euskaldun bat behar da irailetik aurrera, goizetan, umeak zaindu eta etxeko lanak egiten laguntzeko. 605 70 83 93


402 - Eskaerak

Arrasate. Emakume arduratsua gertu orduka, egunka edo gauetan zaitza lanak egiteko. Baita asteburuetan ere. Esperientzia eta titulazioa dauzkat. 685 22 54 01

Arrasate. Orduka lan egingo nuke, egunean zehar zein gauetan. Legezko agiriak eta etxez etxeko lanetarako ziurtagiria dauzkat. 632 39 87 73

Arrasate. Zaintza eta geriatria titulazioak eta legezko agiri guztiak dauzkan emakumea lanerako gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 633 12 85 30

Bergara eta inguruak. Pertsona nagusi eta umeen zaintzan edo lokal, bulego eta etxeen garbiketa lanetan jarduteko prest nago. 610 34 97 88

Bergara- haurrak zaindu Lehen Hezkuntzan graduatutako neska gazte euskalduna. Irailetik aurrera goizez haurrak zaintzeko prest. 663 70 01 15

Bergara. 23 urteko mutil euskalduna, pedagogoan diplomatua eta umeak zaintzen esperientzia duena, irailetik aurrera, goizez umeak zaintzeko gertu. 689 24 85 89 (Jokin)

Bergara. Emakumea lan bila, astelehenetik ostiralera. Pertsona helduak zaintzeko eta garbiketak egiteko prest. 671 54 59 72

Bergara. Etxeak garbitzen eta umeak edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 661 06 06 63

Bergara. Nagusiak zaintzeko gertu nago. Baita asteburuetan ere. 677 00 90 26

Debagoiena. 15 urtez nagusiak zaintzen aritutako neska lan bila. Soziosanitario tituluarekin. 687 27 01 37

Debagoiena. 20 urteko neska arduratsua lan bila. Esperientzia dut dendari lanetan, apalak betetzen, kutxan, nagusiei laguntzen zein garbiketan. 605 63 83 40

Debagoiena. Arratsaldetan lan egingo nuke nagusiak zaintzen edota estetika eta ile-apaindegi lanetan. Titulazioa daukat bi arloetakoa. Asteburu eta jai egunetan ere lan egingo nuke. Autoa daukat. 631 98 15 50

Debagoiena. Arratsaldetan, orduka zein asteburuetan nagusiak zaindu edota denetariko garbiketak egiteko gertu nago. 622 24 86 64

Debagoiena. Bergaran bizi den emakumea naiz eta garbiketa lanetan edota pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 600 86 41 39

Debagoiena. Bertako neska, esperientzia eta titulazioa dituena, nagusiak zaintzeko gertu. 688 72 88 97

Debagoiena. Bikotea garbiketa eta nagusi zein umeak zaintzen jarduteko gertu. Nancy eta Jessyd. 643 47 42 33, 643 47 39 37

Debagoiena. Denetariko garbiketak egiteko gertu nago. 645 72 92 87

Debagoiena. Egunez edo gauez, nagusiak zaintzeko prest dagoen emakume bat naiz. Legezko agiriak egunean ditut. 647 31 48 17

Debagoiena. Egunez, gauez zein orduka, nagusiak zaintzeko prest nago. 632 65 76 96

Debagoiena. Emakumea gertu nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Orduka zein jardun osoz. Autoa daukat. 605 63 83 40

Debagoiena. Emakumea lan bila, garbiketa lanak egiteko eta pertsona helduak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziekin. 627 03 16 40

Debagoiena. Esperientzia dauen neska arduratsua zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu. Orduka eta asteburuetan ere bai. 600 02 74 13

Debagoiena. Esperientzia duen emakumea naiz eta pertsona nagusien zaintzan lan egiteko prest nago. Orduka, etxean bizi izaten edo asteburuetan. 600 02 74 13

Debagoiena. Esperientzia eta erreferentzia onak dituen mutila nagusiak zaintzeko gertu. Legezko agiri eta baimen guztiekin. Orduka edota asteburuetan. Autoa daukat. 662 43 08 54

Debagoiena. Mezularitzan, garbiketan, zaintza lanetan, eraikuntzan, ostalaritzan zein okindegian lan egingo nuke. 603 28 34 98

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaintzen, tabernan edo peoi moduan lan egiteko. Erabateko prestutasuna. 642 90 41 05

Debagoiena. Mutila gertu orduka, egunean zehar edo etxean bertan bizi izanda lan egiteko: nagusiak zaintzen, etxeko lanak eta garbiketak egitean, zerbitzari moduan eta abar. 638 85 43 36

Debagoiena. Mutila lanerako gertu: nagusiak zaindu eta laguntzen, zein bestelako edozein lanetan. 654 83 18 24

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Baita asteburuetan ere. 631 62 73 10

Debagoiena. Nagusiak zaindu eta laguntza emateko gertu nago. Bestelako edozein lan ere egingo nuke. Ordutegi arazo barik. 643 41 35 54

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke. Etxean bertan bizi izaten, orduka zein asteburuetan. Eusko Jaurlaritzako ziurtagiria daukat. 612 20 35 71

Debagoiena. Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Asteburuetan ere bai. 722 56 41 16

Debagoiena. Neska gertu orduka, egunean zehar edo etxean bertan bizi izanda lan egiteko: nagusiak zaintzen, etxeko lanak eta garbiketak egitean, zerbitzari moduan eta abar. 654 11 15 14

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen 10 urteko esperientzia duen gizakumea lan bila. Etxean bertan bizitzeko ere izan daiteke. 634 69 29 62

Debagoiena. Titulazioa eta legezko agiriak dauzkan neska arratsaldetan nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Asteburuetan ere bai. 662 02 45 80

Debagoiena. Zaintza lanak egiteko gertu nago: nagusi zein ume. Erabateko prestutasuna. 612 41 02 49

Debagoiena. Zaintza lanak egiteko gertu nago: nagusi zein ume. Erabateko prestutasuna. 631 93 11 90

Debagoiena. Zaintzan eta atariak garbitzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 643 73 62 36

Haurren zaintza Bergaran. Neska gazte euskalduna haurrak zaintzeko prest. Eskolak ematen esperientziaduna eta ingelesezko ikasketak egiten diharduena. 634 40 86 24 (Eider)

Lan bila. Neska arduratsua lan bila. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuan ere. Esperientzia eta soziosanitario tituluarekin. Berehala hasteko moduan. 667 35 72 77

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover bila nabil. Land Rover Defenderra behar dut baserrirako. Berdin dio zein egoeratan dagoen: IAT gabe, matxuratuta, kolpearekin... 623 17 95 37


604 - Bestelakoak

Furgonetarako ohe bihurtzen den kaxa. Furgonetako maletategirako, ohe bihurtzen den kaxa daukat emateko. Berlingo, Partner eta antzeko furgoneten modelo guztietarako baliagarria. Zuretako gura baduzu, deitu zenbaki honetara: 687 91 52 60

7 - Animaliak


704 - Bestelakoak

Katakumea galduta Oñatin. Katakume bat galdu da Oñatin, Arantzazuko ama kale inguruan. Kolorez marroixka da, zati zuri batzuekin. Begiak horixkak ditu. Norbaitek hartu badu, mesedez, jarri harremanetan telefono zenbaki honetan: 654 82 43 42

9 - Harremanak


903 - Deiak

Bateria-jotzaile bila. Debagoieneko Rock & Roll talde bat bateria jotzaile bila dabil. Interesa baduzu, deitu zenbaki honetara: 615 78 05 01 (Txema)

Bidali sailkatua
Bidali