1 - Etxebizitzak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


101 - Saldu

Aramaio. 90 metro koadroko etxebizitza salgai erdigunean. Hirulogela eta bi komun. Berokuntzarekin. Despentsa, terraza eta garaje itxia. Komunak izan ezin, dena kanpoaldera begira. 660 57 40 66 (Miren)


104 - Errentan hartu

Arrasate. Etxebizitza behar dugu errentan hartzeko. 642 90 41 05, 642 41 72 62

Bergara. Bikote nagusi batendako etxebizitza behar dugu errentan. Elbarriendako egokituta egotea komeni zaigu eta igogailua beharrezkoa. 632 77 35 38

Oñati. Oñatiar bikote gaztea etxe bila errentan hartzeko. 664 35 75 05


105 - Etxeak osatu

Logelak. Berritutako baserri baten logelak dauzkat errentan emateko. Leku zoragarria, ikusmira ederrekin. 618 02 02 98

2 - Garajeak


202 - Erosi

Bergara. Garajea erosi edo errentan hartuko nuke Arane Erreka kalean. 656 70 13 72


203 - Errentan eman

Arrasate. Garajea ematen da errentan, Arimazubi plazan. 615 00 88 15, 688 69 79 89


204 - Errentan hartu

Aretxabaleta. Kaixo. Garajea errentan hartuko nuke, furgoneta bat bertan sartzeko. 661 32 64 51, 652 76 10 95

Arrasate. Garajea hartuko nuke errentan. 617 91 53 09

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Bergara. Pertsona bat behar dugu astean bi egunetan, goizeko 7:00etatik 9:00ak artean, bi ume esnatu eta eskolara eramateko. Autoa ezinbestekoa da. 626 69 29 79

Bergara. Pertsona nagusi bat zaindu eta etxeko lanak egingo dituen pertsona baten bila gabiltza, etxean bertan biz izango dena. Lan kontratua egiteko paperak eta arloko titulazioa izan beharko du. Deitu telefono zenbaki honetara: 619 96 61 91


402 - Eskaerak

Arrasate eta Aretxabaleta. Gauez edo egunean zehar orduka, nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu nago. Legezko agiriak, soziosanitario ikasketak eta erreferentzia onak dauzkat. 632 89 09 42, 631 28 02 98

Arrasate eta Bergara. Zaintza lanetan, sukaldean, garbiketan edota supermerkatuan apalak betetzen lan egingo nuke. 688 29 97 05

Arrasate. Neska arduratsua lanerako gertu: gauez edo egunean zehar orduka, nagusiak zaindu, garbiketak egin eta abar. 631 19 58 88

Arrasate. Soziosanitario ikasketak burutzen ari den neska orduka nagusiak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu. 695 28 74 71

Bergara eta Arrasate. Emakumea gertu ile-apaindegian laguntzeko: buruak garbitu eta abar. 943 50 47 29

Bergara. Emakumea pertsona nagusiak zaintzeko prest. Orduka, gauez edo ordezkapenak egiteko. 666 07 42 98 (Claudia)

Debagoiena. Astean zehar, orduka, edo asteburuetan jendea zaindu eta garbiketak egiteko gertu nago. 622 24 86 64

Debagoiena. Asteburuetan zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. 632 25 27 26

Debagoiena. Bertako neska, arduratsua eta esperientzia duena, gertu umeak zaintzeko, nagusiekin egon edota kalera laguntzeko eta orduka garbiketak egiteko. 695 73 87 95

Debagoiena. Biltegiko lanetan, garbiketan edota mantenuan formazioa eta esperientzia daukan mutila lan bila. 688 84 25 92

Debagoiena. Emakumea nagusiak zaintzeko gertu. Esperientzia daukat. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. 688 73 10 25

Debagoiena. Erizain laguntzaile ikasketak dituen neska lanerako gertu. Ordutegi arazo barik. 632 21 60 37

Debagoiena. Esperientzia duen neska nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 688 71 92 47

Debagoiena. Esperientzia duen pertsona nagusiak zaintzeko gertu. Erabateko prestutasuna. 632 39 64 98

Debagoiena. Esperientzia eta titulazioa dituen bertako neska, egunean zehar nagusiak zaintzeko gertu. 688 72 88 97

Debagoiena. Fisioterapia ikasketak dituen mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Orduka eta baita asteburuetan ere. 695 57 83 10

Debagoiena. Garbiketan eta zaintza lanetan jarduteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Baita gauetan ospitalean ere. 602 51 27 79

Debagoiena. Gizona gertu atari, taberna, etxe eta abarrak garbitzeko, banaketa lanetan aritzeko, baserrietan eta abar. 632 77 35 38

Debagoiena. Gizona gertu nagusiak zaintzeko, orduka kalera laguntzeko edota ospitalean zein etxean gauetan eurekin egoteko. 634 09 55 46

Debagoiena. Lan bila nabil. Etxeak garbituko nituzke baita jatetxeak ere, umeak edo nagusiak zaindu eta abar. Tailerretan ere egin izan dut lan. 647 10 58 72, 943 79 96 25

Debagoiena. Lantegietan orgatilarekin lan egingo nuke. 631 06 85 70

Debagoiena. Legezko agiriak eguneratuta dauzkan neska arratsaldetan edota asteburuetan lan egiteko gertu. 662 02 45 80

Debagoiena. Mutil arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, egunez edota asteburuetan ere bai. 657 51 47 29

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Etxean bertan bizi izaten, orduka zein gauetan. 695 40 56 65

Debagoiena. Mutila gertu nagusiak zaindu eta paseoan laguntzeko, denetariko garbiketak egiteko edo eraikuntza eta margolari laguntzaile moduan aritzeko. 655 71 41 36

Debagoiena. Mutila lanerako gertu. Margotzen eta nagusiak zaintzen lan egin izan dut. Erabateko prestutasuna. 602 10 59 24

Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 642 49 97 03

Debagoiena. Nagusi eta umeak zainduko nituzke. Etxean bertan bizi izanda edo orduka. 632 23 30 99

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke gauetan edo asteburuetan. 659 90 85 13

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta etxe, sukalde eta abarrak garbitzeko gertu nago. Profesional ziurtagiria eta esperientzia dauzkat. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 612 20 35 71

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketak egiten lan egingo nuke. 688 85 82 06

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. 679 30 12 37

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, garbitasunean edota gidari moduan lan egingo nuke. 647 01 74 66

Debagoiena. Neska arduratsu eta zintzoa orduka etxe, atari eta abarrak garbitzeko gertu. Esperientzia daukat. 688 98 62 45

Debagoiena. Neska arduratsua eta erreferentzia onak dituena, nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 632 64 35 07

Debagoiena. Neska arduratsua gertu etxe, bulego, elkarte eta abarrak garbitzeko. 604 17 39 74

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Orduka ere bai. 632 44 71 84

Debagoiena. Neska arduratsua gertu, orduka zein etxean bertan bizi izaten, nagusiak eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 611 39 07 20

Debagoiena. Neska euskalduna umeak eta pertsona nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko gertu. Ordutegi arazo barik. 634 81 54 93

Debagoiena. Neska gaztea nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 634 21 59 07

Debagoiena. Neska gertu garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Baita atari eta abarrak garbitzen ere. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 631 44 24 02

Debagoiena. Neska gertu nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Etxean bertan bizi izaten, orduka zein gauetan. 603 64 98 53

Debagoiena. Neska gertu nagusiak zaindu eta kalera laguntzeko edo denetariko garbiketa lanetan aritzeko. Autoa daukat. 605 73 81 33

Debagoiena. Orduka edo asteburuetan lan egingo nuke. Edozein lan egiteko gertu. Deitu telefono honetara: 695 12 06 79

Debagoiena. Orduka, egun osoz edota etxean bertan bizi izaten, nagusi eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 674 90 28 66

Debagoiena. Pertsona nagusiak eta umeak zaindu eta etxeko lanak egiteko gertu nago, egunean zehar. 602 18 95 92

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaindu edo garbiketa lanak egiteko prest nago. 688 72 58 12

Debagoiena. Pertsonak zaintzen lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 642 41 72 62

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanetan jarduteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 631 81 21 45 (Maria Mercedes)

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. Baita igeltsero lanak ere. 642 90 41 05

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzte. Etxean bertan bizi izaten, egunez edota asteburuetan. 631 93 11 90

Debagoiena. Zerbitzari moduan edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 688 61 83 55

Lan bila. Tabernako zerbitzari moduan esperientzia dut. Baita ere ume eta nagusiak zaintzen, tabernako sukaldean, gozoki dendan, tailerrean eta apalak betetzen. 676 44 85 58

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Bergara. DBHko bigarren mailako ikasle bati eskolak emateko irakaslea behar da. 695 70 58 33

Ingelesa Antzuolan. 11 urteko gazte bati ingeles eskola partikularrak emango dizkion norbait behar dugu. Astean bi egunetan. 629 55 06 73

8 - Denetarik


801 - Saldu

Josteko makina. Josteko makina industriala, pespunteduna, salgai Oñatin. Egoera onean dago. Prezio negoziagarria. 666 98 78 60


807 - Aurkitu

Baloia. Futbolerako baloi bat, erregelamenduzkoa, aurkitu nuen urtarrilaren 1eko arratsaldean, Musakolan. Zurea bada, deitu zenbaki honetara: 606 88 52 85

Bidali sailkatua
Bidali