2 - Garajeak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak
 • 809 - Errentan eman

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


101 - Saldu

Oñati. Babes ofizialeko etxebizitza salgai Oñatin, San Martin auzoan. Bi logelakoa. 655 70 30 37


102 - Erosi

Baserria Oñatin. Oñatin baserri bat erosteko interesa duen bikote bat gara. Edozein informazio duzuela, eskertuko genuke gurekin kontaktuan jartzea. 600 34 87 13


103 - Errentan eman

Aretxabaleta. Apartamentua ematen da errentan, pertsona batentzat edo bikote batentzat egokia. Hilean 500 euroko errenta. 654 88 42 60


104 - Errentan hartu

Arrasate. Hiru ume dauzkagun familia gara eta etxebizitza behar dugu errentan. 640 71 78 55

Bergara. Etxebizitza behar dugu errentan. Hilean 650 euro baino gutxiago ordain dezakegu. 671 16 54 60

Oñati. Etxebizitza behar dugu errentan hartzeko. 631 94 06 22

2 - Garajeak


203 - Errentan eman

Bergara. Garaje itxia ematen da errentan, Burdiñaten. 943 76 06 60

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Bergara. Pertsona bat behar dugu etxeko lanak egin eta emakume bat zaintzeko. 669 53 97 03

Lan eskaintza. Etxea garbitzeko pertsona behar da. Astean zehar goizean lan egiteko. Interesatuok honako telefonora deitu. Eskerrik asko. 636 00 21 87


402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta. Neska gertu arratsaldetan nagusiak zaindu edota etxeko lanak egiteko. 688 81 08 63

Arrasate eta inguruak. Etxeko lanak egin, nagusiak zaindu eta denetariko garbiketak egiteko gertu nago. Autoa daukat. 636 11 23 40

Arrasate eta inguruak. Garbiketan eta ume ezin nagusiak zaintzen lan egingo nuke, orduka. 693 66 68 03

Arrasate. Bikote batek eta alabak osatutako familia gara eta etxebizitza behar dugu errentan. 722 45 58 75

Arrasate. Emakume arduratsua orduka edo egunka garbiketak egiteko gertu. Esperientzia eta erreferentzia oso onak dauzkat. 631 86 83 69

Arrasate. Etxeko lanak egiteko gertu nago: garbiketak eta zaintza. 632 39 87 73

Arrasate. Garbiketak egiten jarduteko gertu nago, 13:00-16:00 eta 19:00-21:00ak artean. Baita pertsonen zaintzarako, sukaldean aritzeko, arropa lisatzeko eta abarretarako. Soziosanitario titulua daukat. Astelehenetik ostiralera. 602 32 06 58

Arrasate. Nagusiak zaintzen 20 urteko esperientzia daukat eta orduka lan egingo nuke, goizez edo arratsaldez. Legezko agiriak eta etxez etxeko langile ziurtagiria dauzkat. 602 64 68 17

Arrasate. Neska gertu egunean zehar nagusiak eta umeak zaintzeko, sukaldean edota garbiketan jarduteko. 610 99 70 46

Bergara edo Arrasate. Orduka lan egingo nuke nagusiak zaintzen edota garbiketan. Nagusien etxez etxeko zainketarako titulazioa daukat. 671 16 54 60

Bergara. Emakumea gertu nagusiak zaindu, kalera lagundu, etxeko lanak egin, lisatu eta abarretarako. Baita bulego eta antzekoak garbitzeko ere. 610 34 97 88

Bergara. Mutil euskalduna lanerako gertu. Tailerrean esperientzia dut, baina dendari moduan edo bestelako lanetarako ere gertu nengoke. 622 35 48 02

Bergara. Soziosanitario titulazioa daukan emakumea eskaintzen da arratsaldetan edo asteburuetan zaintza lanak egiteko. 656 74 78 43

Debagoiena. Adinekoak zaintzen edo kalera laguntzen, garbiketan edo sukalde laguntzaile moduan lan egingo nuke. 642 98 98 06

Debagoiena. Arratsaldez edo gauez pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko prest nago. 602 82 91 39

Debagoiena. Asteburuetan zaintza lanak egiteko gertu nago. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 632 25 27 26

Debagoiena. Denetariko garbiketak egiteko gertu nago: etxeak, atariak, tabernak edota baserriak. Baita nagusiei laguntzeko ere: erosketak egitera, medikuarenera, ibiltzera eta abar. Autoa daukat. 645 72 92 87

Debagoiena. Esperientzia duen emakumezkoa, orduka, astean zehar edo asteburuetan, pertsona nagusiak zein haurrak zaintzeko edota garbiketa lanak egiteko prest. 666 07 42 98 (Claudia)

Debagoiena. Esperientzia duen mutila nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko edota zerbitzari izateko gertu. Orduka eta etxean bertan bizi izaten. 638 85 43 36

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko. 688 73 51 32

Debagoiena. Esperientzia duen neska nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko edota zerbitzari izateko gertu. Orduka eta etxean bertan bizi izaten. 654 11 15 14

Debagoiena. Esperientziadun neska pertsona nagusiak zaindu edo garbiketa lanak egiteko prest. Berehala hasteko moduan. 643 59 76 06

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo bestela, nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 642 10 87 45

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten, orduka, asteburuetan zein gauetan zaintza lanak egingo nituzke. 637 12 15 95

Debagoiena. Garbiketak egingo nituzke, orduka, goizez zein arratsaldez. 622 24 86 64

Debagoiena. Garbiketan edota zaitzan lan egingo nuke, orduka, egunean zehar edo etxean bertan bizi izaten. Soziosanitario titulazioa daukat. 611 18 91 55

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke, baita asteburuetan ere. 634 02 11 87

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 631 26 22 51

Debagoiena. Gauez pertsona nagusiak zaintzen lan egin nahi dut. 659 90 85 13

Debagoiena. Gertu nago nagusiak zaintzen, garbiketan eta antzeko lanetan jarduteko. 600 25 78 22

Debagoiena. Legezko agiriak dauzkan neska nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu. 662 02 45 80

Debagoiena. Mutil agertu etxeko lanetan, eraikuntzan, dendari, arropa josten eta abarretan aritzeko. 688 66 84 39

Debagoiena. Mutila gertu eraikuntzan, garbiketan eta abarrean lan egiteko. 602 47 44 64

Debagoiena. Nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. Soziosanitario titulazioa dauka. 681 37 60 13

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota etxe zein bulegoen garbiketan lan egingo nuke. Esperientzia daukat erizain laguntzaile moduan. 747 40 45 49

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen eta garbiketak egiten esperientzia dut. Etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar lan egingo nuke. Gomendio gutunak aurkez ditzaket. 634 85 66 51

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen, etxeko langile moduan, garbiketan edota ospitalean txandak egiten aritzeko gertu nago. 722 45 58 75

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke. 656 77 13 14 (Saul)

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko edo etxeko lanetarako gertu nago. 631 79 31 92

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago. Titulazioak dauzkat. 688 77 34 95

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edota atari eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 603 33 18 29

Debagoiena. Nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. 632 83 32 44

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu nago. 612 27 82 34

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Esperientzia daukat. 632 91 23 61

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, garbiketan eta abarrean lan egingo nuke. 643 71 16 19

Debagoiena. Nagusiei laguntza emateko gertu nago: kalera lagundu, medikuarengana, mandatuak egin eta abar. Baita gauetan etxean zaintzeko ere. Autoa daukat. 631 37 49 04

Debagoiena. Neska gertu umeak eta nagusiak zaintzeko edota etxeko lanak egiteko. 634 81 54 93

Debagoiena. Neska gertu umeak eta nagusiak zaintzeko. 631 27 66 35

Debagoiena. Orduka lan egingo nuke garbiketan edo ume eta nagusiak zaintzen. 617 86 30 82

Debagoiena. Orduka lan egingo nuke, goizez zein arratsaldez. Garbiketan eta nagusi eta umeen zaintzan esperientzia eta erreferentzia onak dauzkat. 617 91 49 33

Debagoiena. Orduka, etxean bertan bizi izaten edo ordezkapenak egitean, zaintza lanak egingo nituzke. Baita atari eta abarren garbiketak ere. Soziosanitario titulazioarekin. 643 73 62 36

Debagoiena. Pertsona arduratsua eta esperientzia daukana, nagusiak zaintzeko gertu. Baita etxean bertan bizi izaten ere. 688 47 44 64

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zaintzeko gertu nago. 688 76 12 18

Oñati. Neska euskalduna pertsona nagusiak zaintzeko prest. Erizain laguntzaile titulazioarekin. 677 05 39 06

8 - Denetarik


802 - Erosi

Bizikleta estatikoa. Bigarren eskuko bizikleta estatikoa erostea nahiko nuke. Nekane. 659 02 90 66, 699 74 66 14


806 - Galdu

Elur-erraketa. Urtarrilaren 6an, Mendiola-Kurtzeberri bidean elurretako erraketa urdin bat galdu zitzaidan. Norbaitek hartu badu, deitzea eskertuko nuke. Eskerrik asko! 659 60 19 89, 619 58 13 53

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.