1 - Etxebizitzak

2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

 • 801 - Saldu
 • 802 - Erosi
 • 803 - Eman
 • 804 - Hartu
 • 805 - Trukatu
 • 806 - Galdu
 • 807 - Aurkitu
 • 808 - Bestelakoak

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


101 - Saldu

Arrasate. Alde zaharrean, Maalako errebalan, 60 metro koadroko etxebizitza salgai. Igogailuarekin. Gurpil-aulkientzat egokitua. Berogailu indibiduala. Trastelekua barne. 655 82 47 29

Bergara. Zubiaurre kalean 80 metro koadroko etxebizitza salgai edo errentan. 15 urteko eraikina da. Igogailua, berokuntza sistema, hiru logela, bi komun eta bi balkoi. Erdi jantzita. Garaje itxia aukeran. 635 25 54 44


104 - Errentan hartu

Arrasate. Etxebizitza behar dut errentan, igogailuarekin. 612 48 13 36

Arrasate. Igogailua daukan etxebizitza behar dut errentan hartzeko. 688 85 44 78

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Arrasate. Nagusiak zaintzen etxean bertan bizi izateko pertsona atsegina eta arduratsua behar da. Esperientzia eta legezko agiri guztiak beharko lituzke. 667 01 89 13, 607 89 08 40

Bergara. Etxerako pertsona behar da. 5 eta 2 urteko umeak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Astelehenetik ostegunera, goizez. Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu telefonora. 610 05 99 37

Bergara. Pertsona euskalduna behar da umeak goiz eta arratsaldez zaintzeko. Ordu gutxi. 608 53 58 04, 676 17 18 14


402 - Eskaerak

Arrasate. Orduka etxe eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. 663 04 53 99

Bergara eta Antzuola. Nagusiak zainduko nituzke. Soziosanitario titulua daukat. 696 84 19 51

Bergara. Beharrezko agiriak eta esperientzia duen neska arduraduna lan bila, etxean bizi izaten edo orduka, adineko pertsonak eta haurrak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko. 664 78 59 74

Bergara. Emakumea Bergara erdialdean errentan hartzeko etxebizitza bila. 666 07 42 98

Bergara. Legezko agiriak dituen emakumea prest etxeko lanak egin edota pertsona nagusiak zaintzeko. 666 07 42 98

Bergara. Neska arduratsua goiz edo arratsaldez umeak zaintzeko gertu. 660 64 32 79

Bergara. Neska arduratsua umeak zaintzeko prest goiz edo arratsaldez. 660 64 32 79

Debagoiena. 30 urteko mutila gertu baserriko lanak egiteko eta garbiketan aritzeko. 631 15 19 94

Debagoiena. 30 urteko neska etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egiteko gertu. Urtebeteko esperientzia eta erreferentziak. Berehala hasteko prest. 631 84 45 28

Debagoiena. Astelehenetik ostiralera arratsaldez nagusiak zaintzeko prest nago. 688 74 00 14

Debagoiena. Astelehenetik ostiralera haurrak edo edadetuak zaintzeko, garbiketa lanak egiteko edota era guztietako joskintza lanak egiteko prest. Pertsona arduratsua. 602 65 07 72

Debagoiena. Baserriko lanak, margolari lanak eta pertsona nagusien zaintzarako prest nago. 682 91 33 96

Debagoiena. Emakume esperientziaduna gertu nagusiak zaintzeko edo zerbitzari lanak egiteko. Dokumentazioa egunean. 631 95 04 42

Debagoiena. Emakume euskalduna, erizain laguntzaile ikasketekin, umeak eta nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Euskara, gaztelania eta keinu hizkuntza menperatzen ditut. 647 46 68 53 (Nerea)

Debagoiena. Emakumea prest, etxean bizi izaten edo orduka, pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko. 643 95 55 27

Debagoiena. Emakumea prest, etxean bizi izaten edo orduka, pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko, garbiketa lanak egiteko edo sukaldari laguntzaile izateko. 643 59 76 06

Debagoiena. Eraikuntza, margo, garbiketa, nagusien zaintza eta sukaldari lanetan laguntzeko prest. 695 40 56 65

Debagoiena. Erizain laguntzailea, soziosanitario tituluduna, gertu arratsaldetan eta asteburuetan orduka lan egiteko. 631 98 15 50

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edo etxeko lanak egiteko, etxean bertan bizi izaten. Berehala hasteko moduan. 688 74 02 01 (Gloria)

Debagoiena. Esperientzia eta erreferentzia onak dauzkan mutila nagusiak zaintzeko gertu. Baita baserrietan ere. Autoa daukat. 662 43 08 54

Debagoiena. Esperientziadun emakumea sukaldari laguntzaile bezala orduka lan egiteko prest. 688 75 95 68

Debagoiena. Esperientziadun mutila gertu nagusiak zaintzeko, tabernak garbitzeko zein zerbitzari lanetan aritzeko. 638 85 43 36

Debagoiena. Esperientziadun neska gertu nagusiak zaintzeko, tabernak garbitzeko edota zerbitzari lanetan aritzeko. 654 11 15 14

Debagoiena. Estilista lanetan, nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Baita etxean bertan bizi izaten ere. 633 54 77 92 (Marta)

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo orduka, zaintza lanak egingo nituzke. 602 60 66 52

Debagoiena. Garbiketan eta ume zein nagusien zaintzan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 662 02 45 80

Debagoiena. Gizonezkoa lan bila, berehalako prestutasunarekin. Igeltserotza, arotz eta metalurgian ezagutza. Zerbitzari lanak, supermerkatuko kutxazain, administrari eta giza baliabideen ezagutza ere bai. 631 36 01 64, 688 75 95 67

Debagoiena. Goizetan pertsona nagusiak zaintzeko edota zerbitzari, sukaldari laguntzaile edo garbiketa lanak egiteko prest. 688 72 57 61

Debagoiena. Harreragile moduan, nagusiak zaintzen edo garbiketan lan egingo nuke. 635 55 38 18

Debagoiena. Haurrak edo nagusiak etxean bertan bizi izaten zaintzeko, garbiketa lanak egiteko, zerbitzari edo sukaldari laguntzaile lanak egiteko edota txakurrak zaindu eta paseatzeko prest. 631 43 37 81

Debagoiena. Mutil arduratsua zaintza lanak egiteko gertu. Baita etxean bertan bizi izaten ere. 667 07 91 53

Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko gertu. Orduka, gauak egiten edota etxean bertan bizi izaten. Eraikuntza laguntzaile moduan ere lan egingo nuke. 642 90 41 05

Debagoiena. Mutila nekazaritza eta abeltzaintza lanetan jarduteko gertu. 631 79 31 92

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzeko prest nago. Eguneko edozein momentutan libre. Garbiketa lanetan aritzeko prest. 631 93 11 90

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edo etxeko lanak egiten jarduteko prest nago, etxean bertan bizi izaten edo bestela. Erreferentziak dauzkat. 632 44 55 52

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Baita asteburuetan ere. 632 44 71 84

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 639 74 03 22

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke orduka edo eguneko jardunaz. Titulazioak eta gidabaimena dauzkat. 680 87 38 66

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izateko eta asteburu batzuetan lan egiteko prest nago. Esperientzia handia eta geriatria agiria. Ordezkapenak egiteko gertu. 632 83 43 16, 602 32 06 59

Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Esperientzia handia daukat. 632 07 62 14

Debagoiena. Nekazaritzan, baserriko lanetan zein animaliak zaintzen, margolari zein igeltsero laguntzaile moduan edota nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 602 17 81 32

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusiak eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko. Orduka, etxean bertan bizi izaten edo asteburuetan. 632 04 13 49

Debagoiena. Neska arduratsua, legezko agiriekin, gertu nagusiak eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 664 58 79 64

Debagoiena. Neska gertu umeak eta nagusiak zaintzeko edota garbiketak egiteko. 632 21 60 37

Debagoiena. Okin lanetan edota bestelako lanbideren baten jarduteko gertu. 643 31 61 04

Debagoiena. Orduka lan egingo nuke nagusiak zaindu eta kalera laguntzen, taberna eta abarrak garbitzen. 632 03 99 04

Debagoiena. Pertsona helduak zaintzeko, zerbitzari edo garbiketa lanak egiteko edota txakurrak zaindu eta paseatzeko prest. 631 92 80 40

Debagoiena. Pertsona nagusi edo umeen zaintzarako edo garbiketak egiteko gertu nago. Gauetan ere bai. 632 87 91 90

Debagoiena. Pertsona nagusi edo umeen zaintzarako prest nago. Gauetan ere bai. Garbiketa lanetan aritzeko prest. 632 37 65 40

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzeko prest, bai orduka edo etxean bertan egonez. Baita umeak zaindu edo garbiketa lanak egiteko. 632 87 39 75

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen edota zerbitzari, sukaldari laguntzaile zein garbiketa lanak egiteko prest. 631 76 69 33

Debagoiena. Prest nago margolari moduan, pertsona nagusien zaintzan edota baserri lanetan aritzeko. 602 88 89 83

Debagoiena. Soziosanitario titulazioa daukan emakumea lanerako gertu. Esperientzia handia daukat nagusiak zaintzen. 688 73 10 25

Debagoiena. Soziosanitario titulua eta esperientzia dituen mutil arduratsua lan bila, etxeko zerbitzua emanez pertsona dependienteekin. Gidabaimena eta autoa ditut. 641 62 50 09

Debagoiena. Sukaldean, garbiketan, emakumeak zaintzen zein baserriko lanetan esperientzia daukan emakumea, lan bila. 688 77 45 39

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke umeekin, nagusiekin eta baita ospitalean ere. Garbiketa lanetarako prest. 603 64 98 53

Oñati. Garbitzen eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 657 31 79 65

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover bila nabil. Land Rover Defenderra behar dut baserrirako. Berdin dio zein egoeratan dagoen: IAT gabe, matxuratuta, kolpearekin... 623 17 95 37

Bidali sailkatua
Bidali