2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

5 - Irakaskuntza

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Erosi
 • 703 - Eman
 • 704 - Bestelakoak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


103 - Errentan eman

Bergara. Etxebizitza ematen da errentan Barrenkalen, Intxorta tabernaren gainean. 48 metro koadro ditu: egongela, sukaldea eta jangela hirurak elkarrekin, bi logela eta komuna. Berokuntzarekin, leiho berriekin eta oso polita da. Egoera oso onean dago. Hilean 450 euroko errenta. 653 15 33 17


104 - Errentan hartu

Arrasate. Etxebizitza behar dut errentan. 652 58 41 99

Arrasate. Etxebizitza behar dut errentan. Igogailurik gabea. Hilean 400 euro ordain ditzaket. 674 92 20 70

Oñati. Mutil arduratsu eta euskaldunak etxebizitza hartu nahi du errentan, ahalik eta azkarren, Oñatin. 697 83 56 89


105 - Etxeak osatu

Arrasate. Logela ematen da errentan Biteri etorbidean, ikasleendako. 618 82 02 41

3 - Lokalak


303 - Errentan eman

Eguzki taberna. Eguzki taberna ematen da errentan Aretxabaletan. Martxan dago eta etekin handiak ematen ditu. Bi sarrera: bata kale nagusira eta bestea umeen parkera. Hilean 1.300 euroko errenta. 688 85 19 51

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Arrasate. Astean zehar pertsona nagusi baten zaintza eta etxeko lanak egiteko konfidantzazko pertsona behar dugu. Ziurtagiria izatea ezinbestekoa da. Interesatuok jarri harremanetan WhatsApp bidez zenbaki honetan: 671 08 22 05

Arrasate. Asteburuetan (ostiral, larunbat eta igande arratsaldetan) eta jaiegunetan pertsona nagusi baten zaintza eta etxeko lanak egiteko konfiantzazko pertsona behar dugu. Ziurtagiria eta legezko agiriak izatea ezinbestekoak dira. Kontratuarekin izango litzateke. Interesatuok jarri harremanetan WhatsApp bidez zenbaki hauetan: 626 80 84 18, 695 34 53 96

Bergara Goizez pertsona nagusi bat zaintzeko eta etxeko lanak egiteko pertsona bat behar dugu, lan honetan aritzeko agiria duena. Kontratuarekin izango litzateke. 943 76 46 90

Gidaria. Paketeria banaketarako gidaria behar dugu. olraval@hotmail.com

Higienista laguntzailea. Hortz klinikarako higienista laguntzailea behar da Bergaran. Ezinbestekoa Bergarakoa edo ingurukoa izatea eta euskaraz hitz egitea. Lehenbailehen hasteko. 618 95 90 17, odontobergara@gmail.com


402 - Eskaerak

Arrasate eta Aretxabaleta. Gauez edo goizean zehar orduka edo etxean bertan bizi izaten, nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu nago. Legezko agiriak, geriatria ikasketak eta erreferentzia onak dauzkat. 632 89 09 42

Arrasate eta Aretxabaleta. Orduka eta gauetan nagusiak zainduko nituzke. Legezko agiriak eta gidabaimena dauzkat. 680 87 38 66

Arrasate. Emakume arduratsu eta langilea arratsaldez edo gauez garbiketak egiteko gertu: atariak, etxeak, bulegoak, elkarte edo tabernak eta abar. 631 86 83 69

Arrasate. Etxe zein denetariko garbiketak egiteko eta tailerretan lanean aritzeko gertu nago. 632 69 95 34

Arrasate. Gauetan nagusiak zainduko nituzke ospitalean. Gainera, goizetan zerbitzari edo garbitzaile moduan lan egiteko ere gertu nago. 643 43 64 11 (Andrea)

Arrasate. Nagusiak zainduko nituzke edo garbiketa lanak egin. 656 77 53 37

Bergara. Haur hezkuntzako ikasketak burutzen ari den Bergarako neska, arratsaldetan umeak zaintzeko prest. 634 80 49 92

Bergara. Orduka, egunez edo gauez etxeko lanak egin edota pertsona helduak zaintzako paperdun emakumea prest. 666 07 42 98

Bergaran haurrak zaindu. Ane izeneko Bergarako gazte bat naiz, haur hezkuntzako gradua ikasten nabil HUHEZIn, eta arratsaldetan haurrak zaintzeko prest nago. Ordutegia 15:00etatik 18:30etara izango litzateke. 688 62 75 70

Debagoiena. 29 urteko neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu, etxean bertan bizi izaten edo egunez. Baita asteburuetan ere. 656 35 61 72

Debagoiena. Arratsaldetan edota asteburuetan ume eta nagusiak zaintzen edo garbiketan lan egingo nuke. 634 26 10 92

Debagoiena. Astean zehar, goizez, garbiketak eta sukalde laguntzaile moduan aritzeko gertu nago. Gauetan nagusiak ospitalean zaintzeko ere bai. 643 43 63 96

Debagoiena. Bertako neska arduratsua gertu umeak zaindu, ospitalean gaixoekin egon, nagusiei lagundu edota paseoan ateratzeko eta orduka denetariko garbiketak egiteko. 695 73 87 95

Debagoiena. Egunean zehar nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. Baita orduka ere. Legezko agiriak dauzkat. 603 85 29 14

Debagoiena. Emakumea gertu orduka nagusiak zaintzeko edo ile-apaintzaile, estetika eta azazkalak konpontzen jarduteko. Autoa daukat. 631 98 15 50

Debagoiena. Emakumea gertu pertsona nagusien zaintza lanak eta garbiketak egiteko. 626 44 46 49

Debagoiena. Erizain laguntzailea lanerako gertu. Orduka nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan. 620 235815

Debagoiena. Esperientzia duen mutila arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 667 35 68 12

Debagoiena. Esperientzia duen mutila gertu nagusiak zaintzeko edota garbiketak egiteko. Orduka eta baita etxean bertan bizi izaten ere. 638 85 43 36

Debagoiena. Esperientzia duen neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 688 71 92 47

Debagoiena. Esperientzia duen neska arduratsua nagusiak zaintzeko, atariak garbitzeko, etxek lanek eta enkarguak egiteko eta abarretarako gertu. 632 27 58 61

Debagoiena. Esperientzia duen neska arduratsua nagusiak zaintzeko, atariak garbitzeko, etxek lanek eta enkarguak egiteko eta abarretarako gertu. 631 09 46 89

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko edota tabernan lan egiteko. Orduka eta baita etxean bertan bizi izaten ere. 654 11 15 14

Debagoiena. Esperientzia duen neska gertu umeak eta nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egiteko, eguneko jardunez edo orduka. Baita asteburuetan ere. 662 02 45 80

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo gauetan nagusiak zaintzeko gertu nago. 631 93 11 90

Debagoiena. Etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egingo nuke, astelehenetik domekara. Ez dut familia kargarik eta legezko agiriak dauzkat. Arduratsua naiz eta berehala hasteko gertu nago. 698 42 03 32

Debagoiena. Fisioterapia ikasketak dituen mutila nagusiak zaintzeko gertu, etxean bertan bizi izanda edo bestela. Baita asteburuetan ere. 695 57 83 10

Debagoiena. Fisioterapia ikasketak dituen mutila nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. 695 57 83 10

Debagoiena. Garbiketa lanak egingo nituzke orduka. Etxeak, atariak, tabernak eta abar. 604 17 39 74

Debagoiena. Garbiketak egiten edo orduka nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 602 86 21 99

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, egunez edota orduka. 631 19 58 88

Debagoiena. Gizona gertu atari, taberna edo etxeen garbiketak, banaketak, baserri lanak, etxeak hustu, nagusiei lagundu eta erosketak etxera ekarri, edota bestelako lanak egiteko. Autoa daukat. 632 77 35 38

Debagoiena. Gizona zaintza lanak egiteko gertu. 685 22 54 01

Debagoiena. Gizonezkoa nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo egunez. Mekanikari laguntzaile moduan ere bai. 602 01 08 69

Debagoiena. Lan desberdinak egiteko gertu. Garbiketa lanak, nagusiak zaindu, orduka edo etxean bertan bizi izaten. Deitu telefono honetara: 674 49 61 49

Debagoiena. Mutila gertu etxez etxeko laguntza lanak egiteko. Soziosanitario titulua daukat eta Aita Mennin lan egindakoa naiz. Berehala hasteko moduan. Autoa daukat. 631 66 40 01

Debagoiena. Mutila gertu okindegian, enkarguak egiten, atariak garbitzen, nagusiak zaintzen eta abarrean lan egiteko. 631 38 61 15

Debagoiena. Mutila pertsona nagusiak zaintzeko gertu. 646 03 69 88

Debagoiena. Nagusi eta umeak zaintze edota garbiketan lan egingo nuke. Esperientzia dut eta erreferentziak aurkez ditzaket. 604 14 36 59

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke etxean bertan bizi izaten, egunez edo orduka. Asteburuetan ere bai. Neska arduratsua naiz. 732 42 69 23

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke orduka eta baita gauez ospitalean ere. 602 51 27 79 (Cecilia)

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten, baita baserrietan ere. 632 51 82 68

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Neska arduratsua naiz. 631 86 08 30

Debagoiena. Neska arduratsua atariak garbitzeko eta ume zein nagusiak zaintzeko gertu. 681 27 01 75 (Mireia)

Debagoiena. Neska arduratsua gertu nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egiteko. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 688 85 82 06

Debagoiena. Neska arduratsua, esperientziaduna, nagusiak zaintzeko gertu. Ordutegi arazo barik. 632 39 64 98

Debagoiena. Neska arduratsua, esperientziaduna, nagusiak zaintzeko gertu. Ordutegi arazo barik. 612 54 16 03

Debagoiena. Neska euskalduna prest etxeko lanak egin eta nagusi zein umeak zaintzeko. Ordutegi arazo barik. 634 81 54 93

Debagoiena. Neska gertu arratsaldetan orduka lan egiteko. 632 91 23 61

Debagoiena. Neska gertu etxez etxeko laguntzan, umeak zaintzen, garbiketan eta abarrean aritzeko. Orduka ere bai. 631 19 12 64

Debagoiena. Neska gertu garbiketan edota ume eta nagusiak zaintzen jarduteko. Orduka zein jardun osoz. 631 44 24 02

Debagoiena. Neska gertu nagusi eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko. Etxean bertan bizi izaten, egunez, orduka eta baita asteburuetan ere. 632 79 37 54

Debagoiena. Orduka garbiketak egingo nituzke: etxe, taberna eta abarrak. 696 88 93 73 (Maite)

Debagoiena. Orduka garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko gertu nago. 602 84 64 07 (Daniela)

Debagoiena. Orduka garbiketak egiteko gertu nago. Legezko agiriak dauzkat. 636 86 78 19

Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen lan egiteko gertu nago. 632 81 90 14

Debagoiena. Umeak eta nagusiak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. Erreferentziak aurkez ditzaket. 654 95 52 54

Debagoiena. Umeak zaintzen eta etxeak garbitzen lan egingo nuke. 943 50 47 29

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 632 73 19 54

Lan bila. Esperientzia duen emakumea, erreferentzia oso onekin eta agiri guztiak egunean dituena, orduka nagusiak edo umeak zaintzeko gertu. Gerokultura espezialitatean ikasketak dauzkat. 697 18 28 29, 653 74 28 42

5 - Irakaskuntza


501 - Jaso

Frantses irakaslea. Ama hizkuntza frantsesa duen pertsona bat behar dugu, hiru umeri etxean frantsesa erakusteko. 688 67 31 71 (Iñigo)

7 - Animaliak


703 - Eman

Katakumeak opari. Kaixo, ia bi hilabete dituzten katakumetxoak oparitzen dizkiogu ongi zaindu nahi dituenari, geuk denak ezin ditugulako zaindu. Nahi duenak dei dezala zenbaki honetara: 653 72 89 17

Txakurkumeak. Arratoi txakurkumeak ematen dira opari. 722 22 23 38

8 - Denetarik


802 - Erosi

Trikitixa. Bigarren eskuko trikitixa erosi nahi dut. Erreferentzia modura, zero sette hiru ahotsetako profesionala daukat pentsatuta, baina beste modelo batzuk aztertzeko prest nago. 635 70 83 11


804 - Hartu

Bizikletak. Botatzeko daukazun edo erabiltzen ez duzun bizikletak badauzkazu, nik hartuko ditut gustura. Berdin da zein egoeratan dagoen. 699 06 23 95


806 - Galdu

Audifonoa Arrasaten. Igandean, urriaren 21ean, goizean, audifonoa galdu nuen Nafarroa etorbidea eta Musakolako Eroski artean. Sarituko da. 626 01 75 33


808 - Bestelakoak

Autoa partekatzea Donostiara. Astean zehar Donostiara joateko autoa partekatzea nahiko nuke. Goizetan Donostiara 7:30-8:00ak inguruan iristeko moduan. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 688 87 90 40

Bidali sailkatua
Bidali