1 - Etxebizitzak

101 - Saldu

Bergara.

70 metro koadroko etxebizitza salgai Martoko kalean. Sukaldea jantzi berria, estreinatzeko. Bainugela, hiru logela eta trastelekua. Guztia berritua. Eguzkitsua. Gelek eta bainugelak kanpora ematen dute. Igogailua. Teilatua eta fatxada isolamendu energetikoz hornitu berriak. Aukera ona. 688 63 36 26,

Deba.

Guztiz berritua dagoen apartamentua salgai edo alokagai. Gela bat, sukalde-jangela-egongela eta komuna ditu. Trastelekua prezioan barne. Igogailua, berokuntza elektrikoa eta leiho bikoitzak dauzka. Bikote batendako egokia da. 30 metro koadro. 659 41 90 54,

104 - Errentan hartu

Arrasate.

Igogailua duen etxebizitza behar dugu errentan hartzeko. Bi logelakoa. 669 73 61 76,

Bergara edo Arrasate.

Etxebizitza behar dut errentan. Bi edo hiru logelakoa. Berdin da jantzi barik badago edo igogailurik ez badu ere. Hilean gehienez 500 euro ordain ditzaket. 632 77 35 38,

Bergara.

Hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan hartzeko. 675 31 43 37 (Marcelino),

Bergara.

Hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan. 631 46 56 98,

Bergara.

Pertsona edadetu batentzat aproposa den etxebizitza jantzia hartuko genuke errentan. Berogailu eta igogailuarekin. Gela bat edo bi nahikoa dira. Poligono inguruan badago, hobeto. 688 61 76 87,

Etxea Errioxan.

Bergarako familia batek abuztuan etxea hartuko luke errentan Errioxan, 5 nagusi eta 2 haurrentzako. 680 17 33 61,

2 - Garajeak

204 - Errentan hartu

Bergara.

Gutxienez bi autorentzat lekua duen garajea hartuko nuke errentan. Idatzi Whatsapp-a edo deitu zenbaki honetara: 675 70 50 80,

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Arrasate.

Adin ertaineko emakume euskalduna behar da bi ume zaindu eta etxeko lanak egiteko. Kontratuarekin. Bidali whatsapp mezua edo deitu 21:00etatik aurrera zenbaki honetara: 630 71 92 67,

Bergara.

Bertako emakume bat behar da asteburuetan, zapatu eguerditik igande gauera eta baita jaiegun batzuetan ere, emakume baten zaintzan jarduteko. 605 70 83 93 (Leire),

Bergara.

Umeak goizetan ikastolara eramateko eta eguerditan bazkaria emateko euskaraz dakien pertsona behar dugu. 636 10 44 31, 626 25 75 90

402 - Eskaerak

Aretxabaleta eta Arrasate.

Esperientzia handiko emakumea etxeko lanak edo pertsona nagusiak zaintzeko prest. Aretxabaleta eta Arrasate. 632 44 92 85,

Arrasate.

Emakume arduratsu eta langilea gertu etxeko lanak egin eta nagusiak zaintzeko. Deitu 19:00etatik aurrera, mesedez: 632 83 32 44,

Arrasate.

Emakume arduratsua nagusiak edo umeak zaintzeko gertu. Orduka. Esperientziaduna. 685 26 81 42,

Arrasate.

Etxeko lan eta garbiketak egiteko edota ume eta nagusiak zaintzeko gertu nago. 602 68 40 89,

Bergara edo Arrasate.

10:00etatik aurrera lan egingo nuke. Etxean zein egoitzatan jarduteko soziosanitario ikasketak dauzkat. Urtetako esperientzia. 630 99 11 85,

Bergara edo Arrasate.

Neska sukalde laguntzaile lanetan jarduteko gertu. 943 50 47 29,

Bergara edo Arrasate.

Zaintza lanak egiteko gertu nago orduka gauerdira arte edo ospitalean gauetan. 616 20 49 83,

Debagoiena.

Emakume arduratsua gertu, etxean bizi izaten edo bestela, etxeko lanak egiteko eta ume zein nagusiak zaintzeko. Esperientzia dut. 603 39 53 33,

Debagoiena.

Emakume lan bila. Sukaldean laguntzen, lantegian edota etxe, bulego eta abarrak garbitzen aritu izan naiz. Legezko agiriak dauzkat. 607 36 70 33,

Debagoiena.

Emakumea gertu etxean garbitzeko edota emakume nagusiak zaintzeko. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Emakumea umeak zaintzeko gertu. 696 84 19 51,

Debagoiena.

Esperientzia duen neska nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 697 86 49 00,

Debagoiena.

Esperientzia, erreferentziak eta legezko agiriak dituen neska, etxean bertan bizi izaten edo orduka, zaintza lanak egiteko gertu. 673 45 22 66,

Debagoiena.

Esperientziadun neska nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, jardun osoz zein orduka. 615 06 28 04,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egiteko gertu nago. Baita umeak zaintzeko ere. Gidabaimena eta legezko agiriak dauzkat. Esperientziaduna. 680 87 38 66,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo gauetan zaintza lanak egingo nituzke. Esperientzia dut. 632 89 09 42, 631 28 02 98

Debagoiena.

Garbiketan eta nagusi zein umeak zaintzen lan egingo nuke, orduka. 632 61 22 93,

Debagoiena.

Garbiketan eta nagusiak eta umeak zaintzen lan egingo nuke. Orduka zein etxean bertan bizi izaten. 631 19 02 54 (Lilian),

Debagoiena.

Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 622 24 27 58,

Debagoiena.

Garbiketan eta ume zein nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 631 59 76 90,

Debagoiena.

Garbiketan, nagusiak zaintzen eta abarren lan egingo nuke. 654 95 52 54,

Debagoiena.

Garbiketan, ume eta nagusiak zaintzen edota lisatze lanetan aritzeko gertu nago. Ordutegi malgua. 630 61 18 84,

Debagoiena.

Gauez, egun osoz edo orduka zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. 612 26 40 14,

Debagoiena.

Gizona gertu atari, taberna edo etxeen garbiketak, banaketak, baserri lanak, etxeak hustu, nagusiei lagundu edota bestelako lanak egiteko. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 651 67 60 48,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketak egiteko lan egiteko gertu nago. 602 17 83 21,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketak egiteko lan egiteko gertu nago. 602 17 83 21,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen edota garbiketan aritzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 666 80 48 11,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen, garbiketan eta sukalde laguntzaile moduan esperientzia duen neska lan bila. 663 40 92 67,

Debagoiena.

Nagusiak edo umeak zaintzen lan egingo nuke. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Esperientziaduna. 604 14 36 59,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzeko gertu nago etxean bertan bizi izaten edo bestela. Arduratsua naiz. 688 85 82 06,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzeko gertu nago, etxean bertan bizi izaten edo bestela. Baita baserrietan ere. Autoa daukat eta esperientzia handia. 662 43 08 54 (Helmy),

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen eta baserri zein baso-lanetan aritzeko gertu nago. 602 39 20 56,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen eta garbiketa lanetarako gertu nago. Baita etxean bertan bizi izaten edota gauetan ere. 722 78 34 78,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten edo orduka. Asteburutan ere bai. Esperientzia daukat, dokumentu eguneratuak eta erreferentziak nahi izanez gero. 688 80 76 53,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen, atariak garbitzen edo sukalde laguntzaile moduan lan egingo nuke. 688 29 97 05,

Debagoiena.

Neska arduratsua garbiketan edota nagusiak zaintzen jarduteko gertu. Ordutegi arazo barik. Baita asteburuan ere. Esperientzia eta lege-agiriak ditut. 618 14 71 34,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu umeak zaintzen edota lokal, atari eta abarren garbiketa lanetan jarduteko, orduka. Esperientzia daukat. 612 44 67 85,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 722 56 41 16,

Debagoiena.

Neska arduratsua umeak eta nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. 631 83 37 92,

Debagoiena.

Neska arduratsua umeak eta nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Esperientziaduna. Informatika ezagutzak ere baditut. 631 86 78 35,

Debagoiena.

Neska euskalduna prest umeak zaintzeko eta baita dendan edota fabrikan lan egiteko ere. 656 79 28 37,

Debagoiena.

Neska gertu nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan jarduteko. 631 49 94 96,

Debagoiena.

Neska gertu, orduka, arratsaldez garbiketak eta arratsalde zein gauez zaintza lanak egiteko. Asteburuen eta ospitalean ere bai. 662 02 45 80,

Debagoiena.

Neska ostalaritzan, nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egiteko gertu. Orduka eta egun osoz. 610 99 70 46,

Debagoiena.

Orduka nagusiak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu. Hiru urteko esperientzia eta legezko agiriak. Soziosanitario tituluduna. 603 85 29 91,

Debagoiena.

Orduka, egunez edota gauetan nagusi eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 603 64 98 53,

Debagoiena.

Orduka, egunez edota gauetan nagusi eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 943 04 96 14,

Debagoiena.

Soziosanitario titulua daukan mutila asteburuetan etxez etxeko laguntzan aritzeko gertu. 634 97 31 59,

Debagoiena.

Umeak zaintzeko eta orduka garbiketak egiteko gertu nago. 632 44 71 84,

Debagoiena.

Zainketan eta garbiketan lan egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten ere bai. 632 65 31 02,

Debagoiena.

Zerbitzari moduan, gozotegian, nagusiak zaintzen edota etxeko lanak egiten esperientzia duen neska lan bila. 631 72 30 57,

Oñati edo Arrasate.

Emakumea gertu orduka umeak eta nagusiak zaintzeko. Sei urteko esperientzia. 680 63 67 80,

403 - Bestelakoak

Irlandara joateko aukera.

Kaixo, gure alabekin euskaraz hitz egingo duen pertsona baten bila gabiltza. Irlandan bizi gara. Elkartrukean gurekin bizitzeko aukera, ingelesa ikastea, kultura berri bat ezagutzea,… Interesatua eta informazio gehiago nahi ezkero, bidali email bat helbide honetara: igorgon@gmail.com,

5 - Irakaskuntza

502 - Eman

Eskola partikularrak Oñatin.

Eskola partikularrak ematen ditut. Magisteritzako ikaslea naiz eta esperientzia daukat. 688 86 74 80,

6 - Motorra

602 - Erosi

Furgoneta.

Zazpi eta bederatzi plaza arteko furgoneta erosiko nuke. 618 76 34 40 ,

7 - Animaliak

703 - Eman

Katakumea.

Katakume polit bat ematen da opari. Hiru bat hilabetekoa. 688 74 07 68,

Txakurkumeak.

Arraza txikiko txakurkumeak eta abandotatuak izan diren lau hilabeteko beste bi ematen dira opari. 722 22 23 38,

8 - Denetarik

806 - Galdu

Diru-zorroa Aretxabaletan.

Kamuflaje koloreko diru-zorroa desagertu zitzaidan Ezkutu taberna inguruan. Barruan, nortasun agiria eta Kataluniako osasun txartela zeuden. Aurkitu baduzu, deitu zenbaki honetara mesedez: 659 62 02 49,

Patinetea Arrasaten.

Aratuste martitzenean, arratsaldean, patinetea kendu ziguten Arbolapetako denda baten kanpoan zegoela. Zuk hartu baduzu, mesedez eraman BAZ-era edo deitu zenbaki honetara: 659 73 65 36,

807 - Aurkitu

Giltzak Arrasaten.

Zapatu gauean, otsailaren 10ean, giltza batzuk aurkitu nituen Arrasateko autobus geltokian. BAZ-en daude. ,