2 - Garajeak

 • 201 - Saldu
 • 202 - Erosi
 • 203 - Errentan eman
 • 204 - Errentan hartu
 • 205 - Bestelakoak

3 - Lokalak

 • 301 - Saldu
 • 302 - Erosi
 • 303 - Errentan eman
 • 304 - Errentan hartu
 • 305 - Bestelakoak

5 - Irakaskuntza

 • 501 - Jaso
 • 502 - Eman
 • 503 - Bestelakoak

6 - Motorra

 • 601 - Saldu
 • 602 - Erosi
 • 603 - Errentan eman
 • 604 - Bestelakoak

7 - Animaliak

8 - Denetarik

9 - Harremanak

 • 901 - Agurrak
 • 903 - Deiak
 • 904 - Bestelakoak

1 - Etxebizitzak


103 - Errentan eman

Bergara. Etxebizitza errentan ematen da alde zaharrean. Guztiz berrituta. Bi logela. Berogailua eta altzariekin. 629 38 29 96


104 - Errentan hartu

Arrasate. Bi logelako etxebizitza errentan hartuko nuke. 632 69 40 90

Arrasate. Lanean ari garen bi neska gara eta etxebizitza behar dugu errentan hartzeko Arrasaten. 628 89 95 39 (Garazi), 655 72 74 87 (Kristina)

Baserria. Arrasateko lau gazte langile eta arduratsu gara eta Debagoienean (Oñati, Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza, Bergara edo Aramaio) baserri bat errentan hartu nahian gabiltza. Interesatuok deitu: 638 85 53 26 (Leire), 646 296023 (Antton)


105 - Etxeak osatu

Arrasate. Jose Luis Iñarran etxebizitza osatzeko pertsona baten bila nabil. Etxebizitzak lau logela eta bi komun ditu. Bi izango ginateke. 325 euro gehi gastuak. 634 26 20 59

4 - Lana


401 - Eskaintzak

Antzuola. Pertsona nagusi bat zaintzeko langilea behar da. Guztiz autonomoa da, etxeko lanetan laguntzeko eta konpainia emateko. Bertan bizi izateko aukera. 620 31 64 93

Bergara. Goizetan ikastolara joan arte bi umerekin egoteko pertsona bat behar dugu. 696 86 59 84

Bergara. Umeak eskolara eraman eta etxera ekartzeko pertsona euskalduna behar dugu. 686 80 29 62, 659 77 80 14


402 - Eskaerak

Arrasate. Denetariko garbiketak egiten eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 632 71 47 75, 600 30 24 68

Arrasate. Legezko agiriak eta esperientzia dituen emakumea asteburuetan nagusiak zaintzeko gertu. 632 48 38 91

Arrasate. Orduka nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu nago. 615 06 28 04

Arrasate. Umeak eta nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. 634 24 43 19

Arrasate. Zaintza lanetan eta jatetxeetan sukaldeak garbitzen esperientzia dut. Egunez zein gauez lan egingo nuke. 603 30 73 94

Bergara edo Arrasate. Etxean bertan bizi izaten edo asteburuetan lan egiteko gertu nago. 659 90 85 13

Bergara. Emakumezkoa hainbat lan egiteko gertu: umeak zein nagusiak zaindu, etxeko lanak egin eta abar. 610 34 97 88

Bergara. Eskarmentudun emakumea gertu zainketa edo garbiketa lanak arratsaldez egiteko. 649 52 86 54

Bergara. Neska euskalduna naiz eta ikasketak ekainaren erdian bukatuko ditut. Udan umeak zaintzen lan egitea atsegingo nuke. Norbaiten beharrik baduzue zuen umeak zaintzeko, deitu. 688 82 24 90

Bergara. Neska gaztea Bergaran umeak zaintzeko prest dagoena. 676 31 76 53

Debagoiena. Arratsaldetan orduka edo astean bizpahiru egunetan nagusiak zainduko nituzke. Baita asteburuetan ere. 622 24 86 64

Debagoiena. Astean zehar goizez edota asteburuetan pertsona nagusiak zaintzeko prest. Foru Aldundiaren agiriak ditut. 647 31 48 17

Debagoiena. Asteburutan lan egingo nuke nagusiak zaintzen, orduka edo etxean bertan bizi izaten. 695 12 06 79

Debagoiena. Astelehenetik ostiralera bitartean lan egingo nuke garbiketan edo nagusiak zaintzen. Esperientzia daukat. 631 93 38 37

Debagoiena. Emakumea hainbat lan egiteko gertu: nagusiak eta umeak zaindu, zerbitzari lanak, atariak garbitu eta dendari lanak. 663 45 17 91

Debagoiena. Emakumea prest garbiketa lanak egiteko, pertsona nagusiak etxean edota ospitalean zaintzeko edo tabernaren batean lana egiteko. 612 42 03 62

Debagoiena. Erizaintza ikasketak dituen pertsona haurrak edo pertsona nagusiak zaintzeko prest. 671 74 68 86

Debagoiena. Esperientzia duen neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 693 94 07 90

Debagoiena. Esperientzia duen neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 631 86 10 48

Debagoiena. Esperientzia duen neska arduratsua nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, egunean zehar eta baita asteburuetan ere. 697 80 78 58

Debagoiena. Esperientzia duen neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 612 44 98 82

Debagoiena. Esperientzia duen neska nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 688 74 02 01 (Gloria)

Debagoiena. Etxeak garbitzen edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Legezko agiriak eta soziosanitario titulua dauzkat. 682 31 97 37

Debagoiena. Garbiketa lanetan edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke, orduka. 632 69 40 90

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke orduka. Dendari moduan ere esperientzia daukat. 603 85 29 14

Debagoiena. Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten. 612 40 77 80

Debagoiena. Garbiketan eta ume zein nagusien zaintzan lan egingo nuke. Etxean bizi izaten edota orduka. 631 67 96 77

Debagoiena. Gauetan edo goizetan nagusiak zainduko nituzke. Soziosanitario ikasketak dauzkat. 669 60 01 43

Debagoiena. Gaztea zaintza lanetan aritzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, eguneko jardunez zein orduka. Gauetan eta asteburuetan ere bai. Ordutegi arazo barik. 643 14 38 75

Debagoiena. Gizona gertu, orduka edo etxean bertan bizi izaten, nagusiak zaintzeko. 643 49 82 10

Debagoiena. Hiru urteko esperientzia dut nagusien eta umeen zaintza lanetan. Etxean bertan bizi izaten edo orduka lan egingo nuke. 639 34 70 53

Debagoiena. Igeltsero, margolari edota eraikuntzan laguntzen lan egingo nuke. 688 65 14 17 (Noel)

Debagoiena. Ikasketak dituen sukaldaria lanerako prest. 671 13 26 63

Debagoiena. Mutil euskalduna gertu eraikuntzan enkofradore moduan lan egiteko edo orduka nagusiak zaintzeko. Agiriak aurkez ditzaket. 606 17 62 39 (Mikel)

Debagoiena. Mutila gertu garbitasun lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Lanean hasteko prest. 677 29 87 99

Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko gertu, orduka edo etxean bertan bizi izaten. Baita tabernako zerbitzari lanetan ere. 638 85 43 36

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzeko gertu nago. Esperientzia dut eta arduratsua naiz. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 698 34 34 77

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota etxeak garbitzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, egunez edota asteburuetan. 722 12 61 51

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 697 86 48 91

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar. 688 71 92 47

Debagoiena. Nagusiak eta umeak zaintzen lan egingo nuke orduka. 631 80 03 14

Debagoiena. Nagusiak zaindu edo garbiketak egingo nituzke egunean zehar. Baita asteburuetan ere. Soziosanitario ikastaroa egin dut. 605 91 60 13

Debagoiena. Nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke. 612 27 82 34

Debagoiena. Nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke. 631 28 85 85

Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke etxean bertan bizi izaten edo bestela. Asteburuetan ere bai. 612 53 92 72

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko edota garbiketak egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. Baita asteburuetan ere. 612 25 46 20

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 632 33 19 27

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten, egunez zein asteburuetan. 612 28 64 34

Debagoiena. Nagusiak zaintzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten, egunez zein asteburuetan. 600 63 19 97

Debagoiena. Nagusiak zaintzen esperientzia duen neska arduratsua, etxean bertan bizi izaten edo egunean zehar lan egiteko gertu. 667 07 91 53

Debagoiena. Nagusiak zaintzen esperientzia duen neska lan bila. 602 13 44 99

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta baserrian lan egiteko gertu nago. 631 15 19 94

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta etxe, atari eta abarrek garbitzen lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 631 14 27 02

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan jarduteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 632 93 19 94

Debagoiena. Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke, orduka edo egunean zehar. Etxez etxeko laguntzaile ziurtagiria daukat. 686 07 75 64

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, atari eta abarren garbiketan, supermerkatuan zein sukalde laguntzaile moduan lan egingo nuke. 688 29 97 05

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, banaketa lanetan edo garbiketan lan egiteko gertu nago. 647 51 48 07

Debagoiena. Nagusiak zaintzen, garbiketan edota banaketa lanetan aritzeko gertu nago. 647 01 74 66

Debagoiena. Neska arduratsu eta langilea gertu nagusiak eta umeak zaintzeko eta garbiketan aritzeko. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 667 35 72 77

Debagoiena. Neska arduratsua, esperientziarekin, goizetan edo gauetan aritzeko lan bila: nagusiak zaindu, etxea eta atariak garbitu edota lisatze lanak. 631 95 04 42

Debagoiena. Neska lan egiteko gertu. Nagusiak zaintzen orduka edo etxean bertan bizi izaten. Baita zerbitzari lanetan ere. 654 11 15 14

Debagoiena. Neska langile eta arduratsua gertu umeak eta nagusiak zaintzeko edo garbiketan jarduteko. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 603 35 04 64

Debagoiena. Orduka garbiketak egiten, zerbitzari moduan edota umea eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Baita asteburu eta gauetan ere. Legezko agiriak dauzkat eta soziosanitario ikasketak bukatzen ari naiz. 691 32 43 13

Debagoiena. Orduka garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 602 86 21 99

Debagoiena. Orduka ume eta nagusiak zaintzeko gertu nago. 643 49 82 04

Debagoiena. Pertsona nagusiekin gauez eta arratsaldez orduka lan egiteko gertu. Eskarmentuduna eta geriatria tituluduna. Autoa daukat. 600 00 51 60

Debagoiena. Soldatzen, eraikuntzan laguntzen edota zaintza zein garbiketa lanetan aritzeko gertu nago. 631 67 45 17

Debagoiena. Tabernari, sukalde laguntzaile, garbitzaile edota ume zein nagusien zaintzaile moduan lan egingo nuke. Baita ospitalean ere. 688 87 03 94

Debagoiena. Umeak edo nagusiak zaintzen eta etxeko lanak egiten lan egingo nuke. 637 00 10 80

Debagoiena. Zaintza eta garbiketa lanetan jarduteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 604 38 58 25

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. Asteburuetan ere bai. 631 93 11 90

Debagoiena. Zaintza lanak egingo nituzke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. Asteburuetan ere bai. 658 92 43 73

Debagoiena. Zaintzan eta garbiketan lan egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. 631 81 21 45

Lan bila. 44 urteko emakumea, ahal bada goizetan, etxeko lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko gertu. Autoa daukat. 669 12 70 98, 943 25 32 78

Uztailean umeak zaintzeko prest. Mondragon Unibertsitatean magisteritza ikasten duen 19 urteko neka bat naiz, Bergaran bizi naiz eta uda honetan umeak zaintzeko prest nago. Uztailean izango litzateke, goiz edota arratsaldean. Urtean zehar ere, hiru urteko ume bat zaindu dut, beraz esperientzia daukat eta umeak gustatzen zaizkit. 688 84 99 79, 610 49 43 48

6 - Motorra


602 - Erosi

Land Rover Defenderra. Land Rover Defenderra erosiko nuke. Berdin dio ze egoeratan dagoen: matxuratuta, kolpearekin edota IAT gabe. Jarri harremanetan: 623 17 95 37

7 - Animaliak


704 - Bestelakoak

Kanarioa galdu. Kanario bat aurkitu baldin baduzu Eskoriatzan, mesedez deitu telefono honetara. Eskerrik asko. 637 77 45 57

8 - Denetarik


802 - Erosi

Autorako haurren aulkia. 9 kilotik aurrera haurrek kotxean erabili behar duten aulkia erosi edo hartuko nuke. 615 73 68 07, 606 65 66 61

Bizikletan haurra eramateko karroa. Bizikletari atzetik lotzen zaion karroa erosi edo hartuko nuke, haurra eraman ahal izateko. 615 73 45 53, 615 73 68 07

Lijatzeko makina. Lijatzeko makina erosiko genuke. Erabiltzen ez duzun bat baldin badaukazu eta saldu nahi baduzu, deitu mesedez. Mila esker. 615 73 45 53, 661 22 76 83


806 - Galdu

Belarritakoa. Maiatzaren 16an, eguena, 19:00etako autobusa hartu nuen Aretxabaletatik Arrasatera eta bertan edo inguruan, belarritakoa galdu nuen. Urrezkoa da, harri berde batekin. Balio sentimental handia du. Aurkitu baduzu, eskertuko nuke Arrasateko BAZera eramatea edo telefono zenbaki honetara deitzea: 943 79 02 29

Bidali sailkatua
Bidali