1 - Etxebizitzak

101 - Saldu

Bergara.

Ubera auzoa. Olañeta baserria eta 15 hektareako lursaila salgai (pinuak eta zelaiak). 943 76 35 09, 677 21 46 82

Eskoriatza.

Aukera. Etxebizitza salgai San Juan kalean. 140 metro koadro. Sukaldea, egongela eta logela bat Atxorrotzera begira. Sukaldea, komuna eta logela bat, Kurtzebarrira begira. Eta hirugarren logela bat, Asensiorantz. 80 metro koadroko ganbara, etxebizitza gainean, norberak gura izanez gero gela egiteko aukerarekin. 616 41 71 05,

104 - Errentan hartu

Arrasate.

Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan. 500 euro baino gutxiago ordain dezakegu hilean. 634 07 99 70,

Bergara edo Arrasate.

Hiru logelako etxebizitza errentan hartu nahi dugu. 650 62 12 94, 943 76 19 52

Bergara.

Etxebizitza behar dut errentan. Bi logelakoarekin nahikoa da. Berdin da jantzita ez badago ere. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Bikote baten etxebizitza behar du errentan. Estudio batekin ere nahikoa izango genuke. Gehienez 300 euro ordain dezakegu hilean. 631 41 38 92,

Oñati edo Arrasate.

Etxebizitza behar dugu errentan. Bi bikote gara. 673 90 69 74,

105 - Etxeak osatu

Arrasate.

Logela ematen da errentan erdigunean. 691 28 53 25, 627 24 62 76

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Aretxabaleta.

Sukaldaria behar da tabernarako. 634 40 07 11,

Arrasate.

Asteburuetan pertsona bat zaintzeko norbait behar dugu. Emakume euskalduna bada, hobeto. Etxean bertan biziko litzateke bi egunez. 679 16 45 79,

Arrasate.

Gazte euskalduna behar da orduka bi ume zaintzeko. 606 72 23 85, 679 98 35 69

Arrasate.

Pertsona bat behar dugu adineko pertsona bat Arrasaten paseatzera ateratzeko. Interesatuak deitu telefono honetara: 635 74 99 20,

Banatzailea

Bergarako pertsona bat behar dugu etxez etxeko banaketarako. 125 cm3-ko motorrendako gidabaimena izan behar du edo gidabaimena gutxienez bi urtez. 663 02 14 05,

Bergara.

Emakume edadetua egunez laguntzeko emakume euskalduna behar da. Esperientzia eta autoa izatea kontuan hartuko da. 20:00-22:00ak bitartean deitu mesedez. 943 76 53 55,

Bergara.

Emakume euskalduna behar dugu, 3 eta 7 urteko bi ume zaintzeko, goizeko 8:00etatik 9:00etara, astelehenetik ostiralera. 652 77 75 23,

402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara.

Nagusiak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten. 662 42 02 21,

Arrasate edo Bergara.

Pertsona nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanak egingo nituzke, goizez, 12:00ak arte. 600 29 05 24,

Arrasate edo Bergara.

Pertsona nagusiak eta umeak zaintzeko gertu nago. 610 99 28 55,

Arrasate edo Oñati.

Pertsona nagusiak eta haurrak zaintzen lan egingo nuke. Esperientziaduna. 680 63 67 80,

Arrasate.

Arratsaldetan lan egingo nuke nagusi eta umeak zaintzen, zerbitzari moduan edota garbiketa lanetan. Baita asteburuetan ere. 602 68 40 89,

Arrasate.

Astean zehar orduka edo asteburuetan lan egingo nuke nagusiak zaintzen, garbiketan eta abarrean. 603 29 94 29,

Arrasate.

Batxilergoko ikaslea naiz eta umeak 16:00etatik aurrera eta asteburuetan umeak zaintzeko gertu nago. Garbiketak egiten eta nagusiak zaintzen ere lan egingo nuke. 634 91 51 56,

Arrasate.

Denetariko garbiketak egiteko gertu nago. Ordutegi arazo barik. 691 28 53 25,

Arrasate.

Denetariko garbiketak egiten eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 688 29 97 05,

Arrasate.

Emakumea gertu pertsona nagusiak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Euskalduna. 688 66 76 91,

Arrasate.

Nagusi eta umeak zaindu eta garbiketa lanak egiteko prest nago. 654 11 15 14,

Bergara edo Arrasate.

Orduka lan egingo nuke. 659 90 85 13,

Bergara.

Garbiketan, zaintza lanetan eta abarren arituko nintzateke. Orduka, egun osoz edo baita gauez ere, baina etxean bertan bizi barik. 632 56 92 32,

Bergara.

Irakasle ikasketak dituen neska euskalduna arratsaldetan haurrak zaintzeko prest. Esperientziaduna zaintzan eta partikularretan. 659 29 14 63,

Debagoiena.

Arrasaten bizi den emakumea pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko prest. Etxeko lanak egiten ere lan egingo nuke. Ordutegi aldetik ez daukat inongo arazorik. 629 06 94 11, 697 64 90 65

Debagoiena.

Baserriko animaliak zaintzen eta ortuko lanetan lan egingo nuke. Pertsona nagusiak zaintzen eta garbitasun lanetan ere bai. Telefonoa: 660 21 82 57,

Debagoiena.

Emakume arduratsua gertu etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko. Esperientzia handia daukat eta lege-paperak eguneratuta. 631 97 95 58,

Debagoiena.

Emakumea nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 634 04 17 30,

Debagoiena.

Erizain laguntzaile titulua duen neska arduratsua gertu nagusi eta umeak zaintzeko eta orduka garbiketa lanak egiteko. 620 23 58 15,

Debagoiena.

Esperientzia duen pertsona arduratsua nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko gertu. Ordutegi arazo barik. 632 83 32 44,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo egun osoz lan egingo nuke zaintza lanetan. Erreferentzia onak dauzkat. 631 28 02 98,

Debagoiena.

Garbiketan edota nagusiak zaintzen lan egingo nuke egunean zehar orduka edo gauez. 634 84 41 94,

Debagoiena.

Geriatria titulua duen neska gertu nagusiak zaintzeko. Eskarmentu handikoa. Autoarekin. 600 00 51 60,

Debagoiena.

Gizarte eta osasun arreta titulua duen mutila zaintza lanak egiteko gertu. Orduka edo jardun osoz. 634 94 31 59,

Debagoiena.

Gizona gertu nagusiak zaintzeko eta etxe zein lorategien mantenu lanak egiteko. 634 14 36 65,

Debagoiena.

Lan bila nabil. Esperientzia dut umeak zaintzen, garbiketan, gaixo eta nagusiak zaindu eta laguntzen, lantegian eta 13 urtez jatetxeko sukalde laguntzaile moduan. Lan egiteko beharra daukat, 58 urte dauzkat eta alarguna naiz. 647 10 58 72, 943 79 96 25

Debagoiena.

Mutila gertu nagusiak zaintzeko, paseoan laguntzeko edota taberna eta abarren garbiketan aritzeko. 638 85 43 36,

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. Autoa daukat. Gidari edo banatzaile moduan ere lan egin dezaket. 662 90 51 50 (Arjelis),

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetan aritzeko gertu. Esperientzia daukat eta sukaldean ere ondo moldatzen naiz. Autoa daukat. Gidari edo banatzaile moduan ere lan egin dezaket. 647 01 74 66 (Cristino),

Debagoiena.

Nagusi edo umeak zaintzeko, garbiketa lanetarako edota gauak ospitalean egiteko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten, orduka edo egunez. 603 64 98 53,

Debagoiena.

Nagusi edo umeak zaintzen, garbiketan edota gauak ospitalean egiten lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, orduka edo egunez. 652 50 77 68,

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaintzen lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten, egun osoz zein orduka. 602 10 25 04,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen eta laguntza ematen lan egingo nuke. Baita denetariko garbiketak egiten ere. Autoa daukat eta esperientzia ere bai. 632 21 30 64,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen, garbiketan edota etxeko lanak egiten aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edota orduka. 610 99 70 46,

Debagoiena.

Neska arduratsua zaintza lanetarako eta denetariko garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka edo egun osoz. 717 15 07 69,

Debagoiena.

Neska arduratsua zaintza lanetarako eta denetariko garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka edo egun osoz. 631 66 43 51,

Debagoiena.

Neska arduratsua, erizaintza laguntzaile ikasketak dituena, nagusiak orduka edo egun osoz zaintzeko gertu. Baita garbiketak edo bestelako lanak egiteko ere. Esperientzia daukat. 629 80 77 73,

Debagoiena.

Neska lanerako gertu. Nagusi edo umeak zaintzen, garbiketan edota gauak ospitalean egiten. Etxean bertan bizi izaten, orduka edo egunez. 692 64 98 53,

Debagoiena.

Taberna, etxe, baserri eta abarren garbiketarako prest nago. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Urte askoko esperientzia duen emakumea zaintza lanetarako gertu. Erreferentziak aurkez ditzaket. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo orduka. 602 13 93 96,

Debagoiena.

Zoruak leuntzen, altzariak muntatzen edota atari eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. 685 57 54 33,

Lana.

Pertsona nagusiak zaintzeko prest nago, orduka. 618 03 04 69,

Lanerako gertu.

Atariak edo etxeak garbitzen eta umeak edo pertsona nagusiak zaintzen egingo nuke lan, egunez. 602 83 09 00,

Oñati.

Emakume euskalduna pertsona nagusiak eta haurrak zaintzeko prest. Baita garbiketa lanak egiteko ere. Esperientzia handiarekin. Autoa daukat. 627 18 04 35,

5 - Irakaskuntza

501 - Jaso

Bergara.

11 urteko ume bati eskolako lanak egiten lagunduko dion neska bat behar dugu. 696 84 19 51,

Bergara.

LH6 mailako eskola partikularrak jasoko nituzke. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 699 85 49 58,

Kontabilitatea.

Kontabilitate ikasgaiko eskola partikularrak emango dizkidan norbait behar dut. 688 68 70 75,

7 - Animaliak

704 - Bestelakoak

Txoria galdu da Berezaon.

Oñatin, Berezao auzoko Agerre baserritik txori batek ihes egin digu. Ninfa bat da, buru gainean gandorra du, gorputz grisa, hegal punta zuriak eta masail gorriak. Pertsonekin egotera ohitua dago. Grey du izena. Topatuz gero, mesedez deitu zenbaki honetara: 680 16 93 22 (Asier),

8 - Denetarik

801 - Saldu

Bergara.

Taxi lizentzia salgai. 666 55 78 48 (Aitor),

Egurra.

Sutarako egurra salgai. Tximiniarako egokia. 688 69 73 14,

802 - Erosi

80. hamarkako bizikletak.

80. hamarkadako errepiderako bizikletak erosi edo hartuko nituzke. Berdin da zein egoeratan dagoen. 699 06 23 95,

Bizikleta estatikoa.

Egoera onean dagoen bigarren eskuko bizikleta estatikoa erosiko nuke. 665 75 41 32,

Sorgailua.

Gasolinazko sorgailu elektrikoa erosiko nuke. 656 75 76 98,

807 - Aurkitu

Jertsea.

Udalaitzen jertse bat aurkitu dut. Zurea bada, deitu zenbaki honetara: 675 00 66 03,

Jostailua.

Herri lagunak kalean panpinendako aulkitxoa aurkitu nuen urtarrilaren 12an. Zure bada, deitu zenbaki honetara: 666 80 90 49,