1 - Etxebizitzak

103 - Errentan eman

Donostia.

Etxebizitza ematen da errentan abuztuan. Antiguo auzoan. Ondarreta hondartzatik gertu. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 665 73 40 09,

Donostia.

Etxebizitza ematen da errentan udan, Alde Zaharrean. Uztailean, abuztuan eta irailean. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 652 73 16 60,

Donostia.

Etxebizitza ematen da errentan uztailean eta abuztuan. Antiguo auzoan dago, hondartzatik bost minutura. Lau logela dauzka eta 6-7 pertsona egoteko modukoa. Etxeaz gain garajea ere errentan hartzeko aukera. Deitu 15:00etatik aurrera zenbaki honetara: 685 77 25 27,

104 - Errentan hartu

Arrasate.

Arrasaten alokairu bila gabiltza. Bertako bikote langile bat gara. 653 72 43 19,

Arrasate.

Bi edo hiru logelako etxebizitza hartuko nuke errentan. Hilean 500 eurotik behera ordain ditzaket. 634 07 99 70,

Arrasate.

Neska arrasatearra erdigunean errentan hartzeko etxebizitza bila. Gutxienez bi logela beharko nituzke eta hilean 500 eurotik behera ordain ditzaket. 690 79 21 55,

Bergara edo Arrasate.

Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan. 627 03 16 40,

Bergara edo Arrasate.

Etxebizitza behar dut errentan. Bi logelarekin nahikoa da. Berdin da jantzita ez badago ere. 632 77 35 38,

Bergara.

Hiru logelako etxebizitza errentan hartu nahi dut. 658 31 06 20,

105 - Etxeak osatu

Arrasate.

Logela ematen da errentan erdigunean. 627 24 62 76,

Bergara.

Logela errentan hartu nahiko nuke. 631 70 73 85,

2 - Garajeak

203 - Errentan eman

Bergara.

Garaje itxia ematen da errentan San Lorentzon. 626 25 75 95,

204 - Errentan hartu

Bergara.

Garajea erosi edo errentan hartuko genuke Bergaran. Ibargarai, Espoloia, Zrrizuri, Zabalotegi inguru horretan. Gutxienez auto handi bat eta motorra sartzeko tamainakoa. Deitu edo idatzi Whatsapp-a zenbaki hauetara: 675 70 50 80, 600 69 96 86

4 - Lana

402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta.

Goizetan orduka lan egingo nuke. 691 28 53 25,

Arrasate edo Bergara.

Geriatria eta nagusiak zaintzeko ikasketak dituen neska nagusiak zaintzeko lan bila. Baita garbiketak egiteko ere. Esperientziaduna. Orduka edo egunez. 633 12 85 30,

Arrasate edo Bergara.

Nagusiak zaintzeko ikasketak dituen mutil esperientziaduna lan bila. Garbiketak egiteko ere gertu nago. 722 78 34 78,

Arrasate.

Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. Esperientzia daukat eta lege paperak era bai. 632 51 85 01,

Arrasate.

Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. Esperientzia eta lege paperak dauzkat. 697 20 00 86,

Arrasate.

Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. Esperientzia eta lege paperak dauzkat. 697 20 00 86,

Arrasate.

Garbiketa lanak egin nahiko nituzke. 631 03 04 49,

Arrasate.

Lan hauek egiteko prest nago: sukalde laguntzailea, garbiketak eta adinekoak zaindu. Tel.: 688 29 97 05,

Arrasate.

Orduka lan egingo nuke zaintzan, tabernatan edo garbiketan. 634 07 99 70,

Arrasate.

Orduka lan egingo nuke: zaintzan, zerbitzari moduan edo garbiketan. 602 63 68 14,

Arrasate.

Pertsona nagusiak zaintzen edo garbiketa lanak egiten lan egiteko prest dagoen emakumea. Goizez edo arratsaldez lan egiteko aukera daukat. 602 09 55 96,

Arrasate.

Soziosanitario laguntzaile titulua daukan neska lanerako gertu. Zaintzan, sukalde laguntzaile edota garbitzaile. Orduka, gauetan eta baita asteburuetan ere. 634 84 41 94,

Bergara edo Arrasate.

Nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke, egun osoz edo orduka. 632 56 92 32,

Bergara.

Emakumea prest pertsona nagusiak zaindu edo etxeko garbiketa lanak egiteko. Soziosanitario titulua dut. 658 31 06 20,

Bergara.

Esperientzia handia duen emakume euskalduna umeak zaintzeko gertu. 688 65 30 62 (Arantzazu),

Bergara.

Esperientziadun emakumea umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko gertu. Baita orduka garbiketak egiteko. Gidabaimena eta autoarekin. 647 51 52 80,

Bergara.

Neska euskalduna, haur hezkuntzako ikasketak dituena, haurrak zaintzeko prest uztailean zehar. 645 70 23 37,

Debagoiena

Pertsona nagusien zaintzan eskarmentua eta formakuntza daukan emakumea, pertsona nagusiak zaindu edo garbiketa lanak egiteko prest. Goizetan edo arratsaldetan. 612 20 35 71,

Debagoiena

Pertsona nagusien zaintzan eta etxeko lanetan eskarmentua duen emakumea, lan egiteko prest. Ordutegi aldetik prestutasun osoa eta ospitalean gauak pasatzeko prest. Aurretik lan egindako familien erreferentziak aurkez ditzaket. 625 978 086,

Debagoiena.

Asteburuetan eta jai egunetan lan egingo nuke garbiketan, sukalde laguntzaile moduan eta abarrean. 625 28 38 11,

Debagoiena.

Emakume arduratsua asteburuetan lan egiteko gertu. 600 21 25 16,

Debagoiena.

Emakume arduratsua, pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko prest. 632 92 84 88,

Debagoiena.

Emakumea gertu ume eta nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetan jarduteko. 631 83 47 66,

Debagoiena.

Erizain laguntzaile ikasketak dituen neska arduratsua nagusiak orduka zaintzeko gertu. 620 23 58 15,

Debagoiena.

Esperientzia handia eta erreferentziak dituen mutila nagusiak zaintzeko gertu. Autoa daukat. 662 43 08 54,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. Esperientzia eta lege paperak dauzkat. 612 56 65 27,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke. 685 22 54 01,

Debagoiena.

Euskeraz dakien mutil gaztea, garbiketa lanak, lorazain lanak edo beste lan batzuetarako prest. Ordutegi aldetik ez daukat arazorik. 631 30 26 08,

Debagoiena.

Mutila gertu zaintza eta garbiketa lanak egiteko. Etxean bertan bizi izaten, jardun osoz zein orduka. 638 85 43 36,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen, sukalde laguntzaile moduan edota orduka garbiketak egiten lan egingo nuke. 663 40 92 67,

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Ospitalean gauak egiten ere bai. Etxean bertan bizi izaten, egunez eta baita orduka ere. 662 02 45 80,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke, baita garbiketa lanetan ere. Langile arduratsua eta esperientziaduna naiz. Etxean bertan bizi izaten edo egunez. 610 99 42 03,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu nagusiak zaindu edota garbiketak egiteko. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 697 86 49 00,

Debagoiena.

Neska gertu garbiketan eta nagusi edo umeak zaintzen aritzeko. Jardun osoz edo orduka. Baita asteburuetan ere. Berehala hasteko gertu. 602 15 19 72,

Debagoiena.

Neska gertu garbiketan eta nagusi edo umeak zaintzen aritzeko. Jardun osoz edo orduka. Berehala hasteko gertu. 632 51 06 26,

Debagoiena.

Neska gertu orduka nagusiak eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 662 02 45 80,

Debagoiena.

Neska gertu zaintza eta garbiketa lanak egiteko. Etxean bertan bizi izaten, jardun osoz zein orduka. 654 11 15 14,

Debagoiena.

Neska lan bila: etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. Zaintza lanetan, etxe garbiketan edota lorezaintzan. 667 35 71 90,

Debagoiena.

Orduka edo asteburuetan nagusi eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 671 96 19 30,

Debagoiena.

Orduka garbiketa lanak egiteko zein pertsona nagusiak zaintzeko gertu. 622 24 86 64,

Debagoiena.

Pertsona arduratsua, esperientzia duena, gertu nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko. Ordutegi arazo barik. 632 83 32 44,

Debagoiena.

Pertsona helduak zaindu edota baserri lanak egiteko gertu. Esperientziaduna. 631 70 73 85,

Debagoiena.

Pertsona nagusiak zaindu edo garbiketa lanak egingo nituzke. Orduka. 12:00-14:30ak artean edo arratsaldetan. 622 24 86 64,

Debagoiena.

Taberna, etxe, baserri eta abarren garbiketarako, hustutze lanak egiteko edo bestelako lanek egiteko prest nago. Etxeko mandatuak egiteko ere bai. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Taberna, hotel zein jangelako zerbitzari edota dendari moduan lan egingo nuke. Ordutegi arazo barik. 608 80 33 82,

Debagoiena.

Zaintza eta garbiketa lanetan aritzeko gertu nago. 635 09 12 62,

Debagoiena.

Zaintza lanak egingo nituzke eguneko jardunez edota orduka. Sukalde laguntzaile eta zerbitzari moduan ere aritu naiteke. 663 63 92 41,

Debagoiena.

Zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Ordutegi arazo barik. 612 46 90 29, 602 15 18 06

Eskoriatza edo Arrasate.

Garbiketan, zaintza lanetan eta hoteletan lan egindako neska lan bila. 636 11 23 40,

Haurrak zaintzeko prest.

Neska oñatiarra uztailean zehar haurrak zaintzeko prest. 5-7 urte bitarteko umeekin esperientziaduna. Kontaktua: 688 61 85 83,

Lan bila.

Neska euskalduna etxea garbitzeko eta umeak zaintzeko prest, esperientziarekin. 663 04 53 99 (Ainhoa),

Oñati

Emakume euskalduna pertsona nagusiak eta haurrak zaintzeko prest. Baita garbiketa lanak egiteko ere. Esperientzia handiarekin. Autoa daukat. 627 18 04 35, 943 08 23 99

Oñati, Arrasate, Bergara.

Emakume euskalduna, Haur Hezkuntzako ikasketekin, haurrak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko prest. Autoa daukat. 664 53 28 56,

Oñati.

Neska arduratsua prest umeak zaintzeko eta eskolako lanetan laguntzeko. Telefonoa: 608 81 53 01,

5 - Irakaskuntza

501 - Jaso

Batxilergoko lehen maila.

2017-2018 ikasturtean zehar, irailean hasita, gure etxean, Batxilergoko lehen kurtsoko fisika-kimika eta matematikako eskolak jasoko genituzke. 688 65 73 49,

7 - Animaliak

703 - Eman

Txakurkumeak opari.

Arratoi txakurkumeak ematen ditugu opari Oñatin, Araotzen. Bi bakarrik gelditzen dira. Ama sagu-ehiztari fina da. 616 01 40 17, 615 00 69 35

8 - Denetarik

804 - Hartu

Ogia.

Ogi gogorra hartuko nuke animalientzako. 656 75 76 98,

807 - Aurkitu

Eraztuna aurkitu.

Aurreko domekan Aitzorrotzera bidean eraztuna aurkitu genuen izen eta datarekin. Galdu baduzu, jarri kontaktuan. 626 50 37 85,

Pultsera.

Ekainaren 9an, ostirala, haurrendako pultsera bat aurkitu nuen, Iparragirre kalean. Zurea delakoan bazaude, deitu zenbaki honetara: 680 72 55 81,