1 - Etxebizitzak

101 - Saldu

Arrasate.

Garagartza auzoan, Atxabalpe ondoan, ikuspegi politak eta guztiz berritutako 70 metroko etxebizitza dago salgai. Sukaldea eta egongela handiaz gain, bi logela, bi komun eta trastelekua ditu. Prezio ona. 678 62 31 52,

103 - Errentan eman

Eskoriatza.

Etxebizitza ematen da errentan, baserri inguruan. 130 metro koadro. Hiru logela eta bi bainugela. Lorategia eta ortua. Berokuntza eta su baxua. Denbora luzerako emango litzateke errentan. Hilean 750 euro. 607 79 12 32 (Esther) ,

Oñati.

90 metro koadroko etxebizitza berria ematen da errentan Kurtzebiden. Hiru logela, egongela eta bi bainugela. 615 73 29 83,

104 - Errentan hartu

Apartamentua La Pineda inguruan.

Bikote batek abuztuko lehen astean edo 10 egunetan apartamentua errentan hartuko luke La Pineda, Cambrils edo Tarragona inguruan. Bergarakoak gara. 680 17 33 61,

Arrasate.

2017-2018 ikasturterako hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan, unibertsitatetik gertu. 943 01 17 01, 943 32 22 42

Arrasate.

25 urteko neska arrasatearra. Arrasaten errentan hartzeko pisu bila nabil, erdigunean posible bada. 695 85 49 92,

Arrasate.

Etxebizitza errentan hartuko nuke. Erdialdean. Hiru logelakoa. Abuztutik aurrera. 655 71 69 22,

Arrasate.

Igogailua duen etxebizitza behar dut errentan, erdigunean. Asko jota 500 euro ordain ditzaket hilean. 610 99 42 03,

Bergara.

Bi edo hiru logela eta igogailua dauzkan etxebizitza behar dut errentan. 697 86 48 91,

Bergara.

Etxebizitza errentan hartuko nuke. Hilean gehienez 400 edo 500 euro ordain ditzaket. 943 50 47 29,

Elgeta.

Apartamentua hartuko nuke errentan. 627 89 55 41,

105 - Etxeak osatu

Bergara.

Logela ematen da errentan, kontratuarekin. Neska edo emakume batendako. 636 30 37 75,

Oñati.

Logela ematen da errenta Oñatiko erdigunean. Leku lasaia eta isila. 652 71 33 77,

2 - Garajeak

201 - Saldu

Bergara.

Garaje moduan erabil daitekeen 79 metro koadroko lokala saldu edo errentan ematen da erdigunean, Burdiñaten. 607 34 90 43,

204 - Errentan hartu

Bergara.

Garajea hartuko nuke errentan Bergara erdialdean. 688 69 33 71,

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Bergara.

Emakume bat zaintzeko neska euskalduna behar da. Goizeko 8:00etatik 13:00etara. 652 70 07 47,

Bergara.

Emakume euskalduna behar da 4 eta 8 urteko bi ume zaintzeko. Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 9:00etara. Irailetik aurrera. 652 77 75 23,

Bergara.

Pertsona euskalduna behar da umeak zaintzeko. 670 49 87 29, 659 77 80 14

Bergara.

Pertsona nagusi bat zaintzeko neska bat behar dugu. Goizez bi orduz eta hiru arratsaldez. Baserri baten da eta autoa beharrezkoa da. 656 77 96 49,

402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara.

Goizetan, 13:00ak arte, nagusi eta umeak zaindu edota garbiketa lanak egingo nituzke. 600 29 05 24,

Arrasate, Aretxabaleta edo Eskoriatza.

Pertsona nagusien zaintzan formakuntza eta eskarmetua daukan neska, garbiketan edo nagusien zaintzan lan egiteko prest. Aurretik lan egindako familien erreferentziak aurkez ditzaket. 688 86 35 23,

Arrasate, Eskoriatza edo Aretxabaleta.

Lan egingo nuke, pertsona nagusiak zaintzen edo garbiketa lanetan. 636 11 23 40,

Arrasate.

Garbiketak egingo nituzke orduka: tabernak, etxeak eta abar. 642 18 97 37,

Bergara edo Arrasate.

Neska nagusi eta umeak zaintzeko gertu. 696 84 19 51,

Bergara.

Arratsaldetan ume eta nagusiak zaintzeko edo garbiketak egiteko prest nago. 649 52 86 54,

Debagoiena

Pertsona nagusien zaintzan eta etxeko lanetan eskarmentua duen emakumea, lan egiteko prest. Ordutegi aldetik prestutasun osoa eta ospitalean gauak pasatzeko prest. Aurretik lan egindako familien erreferentziak aurkez ditzaket. 625 978 086,

Debagoiena.

20 hilabeteko esperientzia duen emakumea nagusi eta umeak zaintzen edota etxe, atari, elkarte eta abarrak garbitzen jarduteko gertu. 602 36 50 33,

Debagoiena.

35 urteko mutila, esperientziaduna, nagusiak zaindu, garbiketak egin eta bestelako lanetarako gertu. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. 651 03 41 29,

Debagoiena.

Bertako neska arduratsua gertu umeak zaintzeko, nagusiak zaindu edota paseatzera laguntzeko eta orduka garbiketak egiteko. Euskaraz moldatzen naiz. 695 73 87 95,

Debagoiena.

Egunean zehar orduka lan egingo nuke nagusi eta umeak zaintzen eta garbiketan. Esperientzia dut eta neska arduratsua naiz. 655 84 41 99, 632 89 57 06

Debagoiena.

Emakume arduratsua lan bila: etxean zaintzen, garbitzen, sukaldean egiten edota nagusiak zaintzen. Esperientziaduna. 632 52 10 88,

Debagoiena.

Esperientzia duen emakumea nagusi eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz zein orduka. 631 27 32 30,

Debagoiena.

Esperientzia duen neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Jardun osoz edo orduka. Lanerako baimena daukat. 603 85 29 14,

Debagoiena.

Esperientzia handia eta erreferentziak dituen mutila nagusiak zaintzeko gertu. Autoa daukat. 662 43 08 54,

Debagoiena.

Esperientziadun neska gertu nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. 610 99 42 03,

Debagoiena.

Etxe, atari eta abarrak garbitzen, nagusiak zaintzen edota sukalde laguntzaile moduan lan egingo nuke. Orduka eta jardun osoz. 688 29 97 05,

Debagoiena.

Etxean bertan bizitzen zaintza lanak egingo nituzke. Baita orduka garbiketak eta umeak zaindu ere. 603 19 89 38, 672 53 18 75 (Maria)

Debagoiena.

Gizarte Integrazioko Teknikaria eta hezkuntza bereziko irakaslea, heziketa mota ezberdinetan lan egiteko prest. 626 11 79 92,

Debagoiena.

Gizona gertu pertsona nagusiei laguntza emateko: kalera lagundu, mandatuak egin, eurekin egon eta abar. Ordutegi arazo barik. 652 74 67 15,

Debagoiena.

Mutil arduratsu eta jatorra lan bila: nagusiak etxean bertan bizi izaten edo egunez zaintzen, atari eta abarrak garbitzen edo baserri lanak egiten. 657 03 10 17 (Luis),

Debagoiena.

Mutila lanerako gertu: baserri lanak, nagusiak zaindu eta abar. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 655 38 55 63,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen, sukalde laguntzaile moduan edota orduka garbiketak egiten lan egingo nuke. 663 40 92 67,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzeko gertu nago, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 612 56 65 27,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Ordutegi arazo barik. 658 92 43 73,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu garbiketak egin eta nagusiak zaintzeko. Esperientziaduna. 632 30 18 47,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu nagusi eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 652 65 65 47 (Lizeth),

Debagoiena.

Neska arduratsua, esperientzia duena, nagusi eta umeak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 663 46 93 60,

Debagoiena.

Neska lanerako gertu. Nagusiak zaintzen, laguntza behar dutenak edo euren kabuz balia daitezkeenak, edota etxeko garbiketak egiten. Oso arduratsua. Etxean bertan bizi izaten, egunez edo orduka 625 79 72 88,

Debagoiena.

Pertsona nagusien zaintzan eskarmentua daukan gizonezkoa, orduka edo etxean bertan lan egiteko prest. 632 26 40 16,

Debagoiena.

Soziosanitario titulua duen gizona zaintza lanetarako gertu. 634 94 31 59,

Debagoiena.

Sukaldari laguntzaile edo margotze lanetan aritu naiz eta lan horiek egin gurako nituzke. 632 18 30 48,

Debagoiena.

Sukaldean laguntzen edota garbiketak egiten lan egingo nuke. Orduka zein jardun osoz. 673 78 08 99 (Ana Luisa),

Debagoiena.

Taberna, hotel zein jangelako zerbitzari, sukalde laguntzaile edota dendari moduan lan egingo nuke. Ordutegi arazo barik. 608 80 33 82,

Debagoiena.

Zaintza lanetan, garbiketan eta sukalde laguntzaile moduan aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten, egunez edo orduka. 688 29 97 05,

Debagoiena.

Zerbitzari modua edo nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 685 64 85 64,

Oñati

Emakume euskalduna pertsona nagusiak eta haurrak zaintzeko prest. Baita garbiketa lanak egiteko ere. Esperientzia handiarekin. Autoa daukat. 627 18 04 35, 943 08 23 99

5 - Irakaskuntza

501 - Jaso

Ingelesa Bergaran.

Ume bati ingeleseko eskolak emateko norbait behar dugu. Astelehen, eguazten eta ostiraletan, 11:00etatik 13:00etara bitartean izango litzateke. Presazkoa da eta berehala hasiko litzateke. 696 84 19 51,

7 - Animaliak

703 - Eman

Katakumeak.

Katakumeak ematen dira opari. Beltzak eta gorriak. 643 68 15 09,

Txakurkumeak.

Txakurkumeak ematen dira opari. Arditxakurrak dira eta Urbiako fondan daude. 943 78 13 16,

8 - Denetarik

806 - Galdu

Belarritakoa Bergaran.

Uztailaren 12an, goizean, Irizar pasealekua 1 eta azoka bitartean, belarritako bat galdu nuen. Mesedez, aurkitu baduzu deitu. Eskertuko da. 943 03 87 53,

Ninfa bat galdu zaigu.

Oñatiko Berezao auzoko Agerre baserritik ninfa batek ihes egin digu. Grisa da, buruan gandorra eta masail gorriak dituen txoria. 680 16 93 22 (Asier),

Sandaliak Aretxabaletan.

Aretxabaletako Ibarra kiroldegian, Keen etxeko sandaliak ahaztuta utzi nituen. Aurkitu, edota konturatu gabe eraman dituenak, mesedez deitu dezala zenbaki honetara, edo utzi ditzala Kiroldegiko harreran. Eskerrik asko. 673 25 02 08,

9 - Harremanak

903 - Deiak

Aleman mintzapraktika.

Egubakoitzero elkartzen gara Bergaran, 18:30etik aurrera, alemana praktikatzeko. Zuk ere parte hartu gura baduzu, Facebookeko 'Stammtisch Bergara' taldean sartu edo deitu zenbaki honetara: 663 65 76 06,

Mintzapraktika Bergaran.

Bergaran, astean bi egunetan, bi orduz, euskaraz hitz egin nahi dut beste pertsona batekin. 660 46 34 93,