1 - Etxebizitzak

101 - Saldu

Bergara.

Etxebizitza salgai Artzamendin. Eguzkitsua. Hiru logelakoa. Trastelekua eta garajea. Igogailurik ez dago. Berritua eta bizitzera sartzeko moduan dago. 145.000 euro. 655 72 79 69, 943 76 06 53

103 - Errentan eman

Bergara.

Etxebizitza ematen da errentan Barrenkalen. Bi logela. Berokuntzarekin. Guztiz berritua eta jantzia. 629 38 29 96,

La Pineda (Tarragona).

Apartamentua ematen dugu errentan, asteka, Punta Prima I urbanizazio itxian. Hondartzatik 50 metrora dago eta igerilekua dauka. 4 lagunentzako egokia. Leku oso lasaia haurrekin joateko. Autoarentzat aparkalekua daukagu. 669 23 44 00 (Ainhoa),

104 - Errentan hartu

Arrasate.

Arrasaten errentan hartzeko etxebizitza bila dabilen bikote langile bat gara. 653 72 43 19, 667 80 12 55

Bergara edo Arrasate.

Etxebizitza behar dut errentan. Bi logelakoarekin nahikoa da. Berdin da jantzita ez badago ere. 632 77 35 38,

105 - Etxeak osatu

Aretxabaleta, Arrasate edo Eskoriatza.

Logela bila nabil, berrakura kontratuarekin eta erroldarekin. Premiazkoa da. 661 15 11 29,

Bergara.

Logela ematen da errentan, emakume batendako. 636 30 37 75,

Logela errentan Oñatin.

Logela ematen da errentan, erdigunetik oso gertu dagoen duplex berri batean. Pertsona arduratsua eskatzen da. Wifi konexioarekin. 656 74 29 49,

2 - Garajeak

204 - Errentan hartu

Arrasate.

Karabana gordetzeko leku bila gabiltza. 653 70 84 09,

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Arrasate.

Goizalde tabernan zerbitzaria behar da ostegun, ostiral eta zapatutarako. 943 05 73 08,

Arrasate.

Okindegian jarduteko langilea behar da. Esperientzia eta euskara beharrezkoak. 679 13 70 31,

402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta.

Neska arduratsua gertu garbiketa lanak egiteko: etxeak, bulegoak, tabernak, atariak eta abar. 661 25 92 52,

Arrasate edo Aretxabaleta.

Neska euskalduna prest umeak edo adineko pertsonak zaintzeko arratsaldez. Eskarmentua daukat. 634 81 54 93,

Arrasate edo Bergara.

Emakumea eskaintzen da pertsona nagusiak zaintzeko. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. 632 51 85 01,

Arrasate eta inguruak.

Emakumea eskaintzen da nagusiak zaindu edo garbiketa lanak egiteko. Orduka. Esperientziaduna eta lanerako errekonozimenduekin. 610 99 42 03,

Arrasate.

Esperientziadun neska lan egiteko gertu. Garbiketan edo nagusiak zaintzen. Orduka. 631 72 71 72,

Arrasate.

Goizetan, zerbitzari moduan lan egingo nuke. 632 70 52 82,

Arrasate.

Nagusiak zainduko nituzke egunez edo, astelehenetik egubakoitzera bitartean, etxean bertan bizi izaten. 618 28 91 28,

Arrasate.

Neska arduratsua umeak zaintzeko prest. 667 90 50 49,

Arrasate.

Neska euskalduna, pertsona nagusia zaintzeko pres nago. 618 03 04 69,

Arrasate.

Neska gertu arratsaldetan nagusiak eta umeak zaintzeko. 699 69 96 69,

Arrasate.

Zaintza lanetan lan egingo nuke, etxean bertan bizi izaten edo bestela. 697 20 00 86,

Bergara.

Etxeak garbitzeko edo pertsonak zaintzeko prest, egunean zehar edo orduka. 632 56 92 32,

Debagoiena

Lan bila nabil: orduka, sukaldari laguntzaile… 659 908 513,

Debagoiena

Lan egiteko gertu: orduka, etxean bertan bizi izanda… Esperientzia daukat. 617 005 047,

Debagoiena.

12:00ak eta 14:00ak artean edo arratsaldetan, garbiketak eta nagusiekin zaintza lanak egiteko gertu nago. 622 24 86 64,

Debagoiena.

Baserrietan, elkarte eta abarren garbiketan eta zaintza lanetan jarduteko gertu nago. 632 65 26 58 (Oscar),

Debagoiena.

Bertako neska arduratsua, euskaraz dakiena, umeak zaintzeko, nagusiei laguntza eman eta kalera ateratzeko edota garbiketak orduka egiteko gertu. 695 73 87 95,

Debagoiena.

Emakume arduratsua, esperientziaduna, nagusiak eta umeak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz, orduka, asteburuetan eta gauetan ere bai. Berehala hasteko moduan. 632 510 626,

Debagoiena.

Emakume euskalduna eta esperientziaduna etxeak eta lokal komertzialak garbitzeko prest. 663 04 53 99,

Debagoiena.

Emakumea lan bila. Esperientzia dut umeak zaintzen, etxeak garbitzen eta gaixo eta nagusiak zaindu eta laguntzen eta tailerrean. Lan egiteko beharra daukat, alarguna naiz-eta. 647 10 58 72, 943 79 96 25

Debagoiena.

Erizain laguntzaile ikasketak dituen neska, arduratsua eta esperientziaduna, orduka nagusiak zaintzeko eta denetariko garbiketak egiteko gertu. 620 23 58 15,

Debagoiena.

Etxeak garbitzeko edo pertsonen zaintzan lan egiteko gertu. 631 81 48 37, 632 21 82 01

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izanda edo orduka, nagusiak zainduko nituzke. 602 10 25 04,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo egunez nagusiak zaintzen lan egiteko gertu nago. Esperientzia daukat. 605 60 70 16 (Elba),

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten lan egingo nuke, nagusiak zaintzen eta garbiketak egiten. 632 12 24 36,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten nagusiak zainduko nituzke. 634 21 59 07,

Debagoiena.

Garbiketak egiten eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Esperientzia dut. 631 09 50 90,

Debagoiena.

Garbiketan eta zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten, egunez, gauez edota orduka. 605 05 58 53,

Debagoiena.

Garbiketan, nagusiak zaintzen edota fruta dendan lan egingo nuke. Baita orduka ere. 662 02 45 80,

Debagoiena.

Goizetan edota gauetan nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egingo nituzke. 669 66 33 63,

Debagoiena.

Lan egiteko gertu nago. Ordutegi aldetik arazo barik. 602 69 69 17,

Debagoiena.

Mekanikari moduan lan egingo nuke. Esperientzia daukat. Bestela, atari, taberna eta abarrak garbitzen, sukalde laguntzaile edo nagusiak zaintzen ere aritzeko gertu nago. 666 23 50 69,

Debagoiena.

Mutil arduratsua zaintza lanetan aritzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, egunez edo orduka. Informatika ikasketak ditut eta horretan ere arituko nintzateke. 602 89 61 39,

Debagoiena.

Mutila lanerako gertu. Ordutegi arazo barik. Bizikleta mekanikari moduan lan egin izan dut. Bestelako lanetan ere aritzeko gertu nago. 686 28 87 46,

Debagoiena.

Nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu nago. Ordutegi arazo barik. 602 63 68 14 (Oscar),

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen eta garbiketak egiten lan egingo nuke orduka. Lege paperak ditut. 602 64 68 17,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. 654 11 15 14,

Debagoiena.

Nagusien laguntzarako ikasketak dituen gizona lanerako gertu. Esperientzia dut nagusiak zaintzen. Okina ere banaiz. Gidabaimena dut. Ordutegi arazo barik. 602 16 05 93 (Jacobo),

Debagoiena.

Neska arduratsua lan bila: nagusiak zaintzen, garbiketan edota sukaldari lanetan. Etxean bertan bizi izaten, egunez edo orduka. 615 06 28 04,

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaindu edota garbiketak egiteko gertu. Berehala hasteko prest. Etxean bertan bizi izaten, egunez, gauez edota asteburuetan. 631 07 99 53,

Debagoiena.

Neska gertu umeak eta nagusiak zaintzeko, garbiketa lanetarako edota sukalde laguntzaile moduan aritzeko. 663 40 92 67,

Debagoiena.

Orduka, eta baita asteburuetan ere, zaintza eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. 603 29 94 29 (Soraya),

Debagoiena.

Pertsona nagusiak zaintzen eta garbiketa lanak egiten esperientzia daukan emakumea lanerako prest. Goizetan lan egin dezaket. Aurretik lan egindako familien erreferentziak aurkez ditzaket. 663 69 31 65,

Debagoiena.

Pertsona nagusien zaintzan eskarmentu handia daukan emakumea, goizez edo gauez lan egiteko prest. Aurretik lan egindako familien erreferentziak aurkez ditzaket. 616 35 54 96,

Debagoiena.

Taberna, etxe, baserri eta abarren garbiketarako edo hustutze lanak egiteko prest nago. Etxeko mandatuak egiteko ere bai. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Haurrak zaintzen.

Bergarako neska arduratsua ekainetik aurrera umeak zaintzeko prest. 688 68 36 02,

Lan bila.

Oñatiko gizon euskalduna lan bila; garbiketa edo zaintza lanak, tabernan, dendan edo bestelakoak egiteko prest. 615 70 67 17,

Oñati, Arrasate edo Bergara.

Haurrak zaintzen edota garbitzen lan egingo nuke. Haur Hezkuntzako ikasketak ditut. Autoa daukat. 664 53 28 56,

Oñati.

Emakume euskalduna pertsona nagusiak eta haurrak zaintzeko prest. Baita garbiketa lanak egiteko ere. Esperientzia handiarekin. Autoa daukat. 627 18 04 35, 943 08 23 99

5 - Irakaskuntza

501 - Jaso

Informatika.

Word, Excel eta Outlook programei buruzko eskolak jaso nahi nituzke etxean. 665 73 98 32,

502 - Eman

Gantxilloa.

Gantxillo eskolak ematen dira Arrasaten. Ordutegia adostuko genuke. 629 77 05 82,

7 - Animaliak

703 - Eman

Txakurkumeak opari.

Arratoi txakurkumeak oparitzen ditugu Oñatin. Bi hilabete eskas dituzte. Lau ar eta bi eme dira eta ama ehiztari fina dute. 616 01 40 17, 615 00 69 35

8 - Denetarik

802 - Erosi

Karabana.

Karabana erosiko nuke. 669 97 62 08,

806 - Galdu

Bizikleta Aretxabaletan.

Aretxabaletan, Izotz taberna inguruan, bizikleta galdu nuen. Zuria da eta letra urdinak ditu. 605 73 75 24,

808 - Bestelakoak

Zaldiendako zelaia.

Arrasaten edo inguruan zaldiak edukitzeko zelai bila gabiltza. 697 41 66 24,