1 - Etxebizitzak

102 - Erosi

Bergara.

Etxebizitza erosiko genuke. Hiru logelakoa, igogailu eta garajearekin. Erdialdean. 653 29 37 04, 665 74 47 64

103 - Errentan eman

Arrasate.

Etxebizitza ematen da errentan erdigunean. Bi logelakoa. Jantzia. Egoera onean dago, berritua. Interesatuok utzi mezua telefono zenbaki honetako erantzungailuan: 943 03 78 61,

Bergara.

Etxebizitza ematen da errentan erdialdean. Ia berria. Egoera onean. Hirugarren solairuan, igogailuarekin. Hiru logela, bi bainugela, sukaldea eta egongela. Hilean 590 euro. 630 60 47 75 (Mikel),

La Pineda (Tarragona).

Apartamentua errentan ematen da, asteka edo hamabostaldika, uztailean eta abuztuan. Hondartzatik oso gertu. 650 58 66 99,

104 - Errentan hartu

Arrasate.

Bi edo hiru logelako etxebizitza hartuko nuke errentan. 603 29 94 29,

Arrasate.

Etxebizitza behar dut errentan. 644 86 22 82,

Arrasate.

Hiru logelako etxebizitza hartuko genuke errentan. 634 14 36 65,

Arrasate.

Hiru logelako etxebizitza hartuko nuke errentan erdigunean. Hilean 450-500 euro ordain ditzaket. 631 72 71 72,

Arrasate.

Hiru logelako etxebizitza hartuko nuke errentan. 653 30 95 46,

Bergara.

Bergarako familia batek etxebizitza errentan hartuko genuke, erdialdean eta igogailuarekin. 653 29 37 04, 665 74 47 64

Bergara.

Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan. 659 90 85 13,

Bergara.

Etxebizitza behar dut errentan. Bi logelakoarekin nahikoa da. Berdin da jantzita ez badago ere. 632 77 35 38,

Bergara.

Etxebizitza behar dut errentan. Hilean 400-450 euro ordain ditzaket. Presazkoa da. 696 84 19 51,

Oñati.

Etxea hartuko genuke errentan Oñatin. Bertako bikote bat gara. Mesedez deitu telefono honetara: 670 54 71 05,

Oñati.

Etxebizitza hartuko nuke errentan Oñatin. Lehentasunez, hiru logeladuna. 699 31 03 47,

105 - Etxeak osatu

Arrasate.

Logela ematen da errentan erdigunean. 627 24 62 76, 943 04 44 64

Etxekide bila.

Etxekide bila nabil Bergaran, Labegaraieta kalean. Etxeak hiru logela dauzka. 649 29 32 14,

2 - Garajeak

201 - Saldu

Oñati.

Garaje itxia salgai Ugarkalde 1-2 auzoan. 21.000 euro. 690 73 64 16,

Oñati.

Garajea salgai Oñatiko erdigunean. Irekia. 696 36 97 17,

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Aretxabaleta.

Astean hiru egunetan, garbiketa eta plantxa egiten eskarmentua daukan emakume euskalduna behar da. 18:00etatik aurrera deitu mesedez. 680 44 95 50, 943 25 26 92

Mekanizatu langilea.

Mekanizatu zentro baterako langilea behar da. CNC Fagor programazioa derrigorrezkoa. Esperientzia baloratuko da. ofertamecanizado@gmail.com, 675 81 02 44

402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara.

Garbiketak egiten eta zaintza lanetan aritzeko gertu nago, orduka edo jardun osoz. 632 56 92 32,

Arrasate.

Batxilergoko ikaslea naiz eta umeak 16:00etatik aurrera eta asteburuetan umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko gertu nago. 634 91 51 56,

Arrasate.

Emakumea gertu pertsona nagusiak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Euskalduna. 688 66 76 91,

Arrasate.

Neska arduratsua, garbiketa lanak egiteko edo umeak zaintzeko prest. Egunero goizetan lan egiteko prestasuna daukat. 688 82 17 37,

Bergara.

Neska gertu arratsaldetan umeak edo nagusiak zaintzeko. 649 52 86 54,

Debagoiena.

25 urteko neska lan bila. Esperientzia dut sukalde laguntzaile moduan, nagusi eta umeak zaintzen, dendari, bezeroen arretan edota itzulpenak egiten. Frantsesez eta gazteleraz berba egiten dut. 602 14 58 07 (Majda),

Debagoiena.

Bertako neska arduratsua, euskaraz dakiena, umeak zaintzeko, nagusiei laguntza eman eta kalera ateratzeko edota garbiketak orduka egiteko gertu. 695 73 87 95,

Debagoiena.

Emakumea gertu asteburuetan edo orduka zaintza lanetan jarduteko. Erreferentzia onak. 632 89 09 42,

Debagoiena.

Emakumea lan bila: laguntza behar duten zein bakarrik moldatzen diren nagusiak zaintzen, etxeak garbitzen eta baita umeak zaintzen ere. Etxean bertan bizi izaten, egunez, orduka eta baita asteburuetan ere. 632 51 06 26,

Debagoiena.

Emakumea lan bila: laguntza behar duten zein bakarrik moldatzen diren nagusiak zaintzen, etxeak garbitzen eta baita umeak zaintzen ere. Etxean bertan bizi izaten, egunez, orduka eta baita asteburuetan ere. 632 67 87 39,

Debagoiena.

Emakumea nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo orduka. 634 04 17 30,

Debagoiena.

Erizain laguntzailea gertu orduka nagusi eta umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. 620 23 58 15,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izanda nagusiak zaintzen, umeak orduka zaintzen edota etxean garbitzen lan egingo nuke. 688 66 56 10,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo bestela lan egingo nuke. Ume eta nagusiak zaintzen, ostalaritzan zein garbiketak egiten. Eskarmentuduna. 603 63 31 54 (Abida),

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko gertu nago. Arrasaten, Aretxabaletan edo Bergaran. 697 20 00 86,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko gertu nago. Arrasaten, Aretxabaletan edo Bergaran. 612 56 65 27,

Debagoiena.

Etxean bertan bizitzen lan egingo nuke nagusiak zaintzen edo baita umeak orduka zaintzen ere. 651 67 60 48,

Debagoiena.

Etxeko lanak egiteko prest nago. 631 60 84 15 (Reyna),

Debagoiena.

Etxeko lanak egiten edo ume eta pertsona nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Esperientzia eta prestasun osoa daukat. 632 62 67 31,

Debagoiena.

Garbiketa eta zaintza lanak egiteko gertu nago. Baita ospitalean ere, egunez edo gauez. 659 90 85 13,

Debagoiena.

Garbiketan edo zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Baita etxean bertan bizi izaten ere. 688 63 58 10,

Debagoiena.

Garbiketan, nagusiak zaintzen eta abarrean lan egingo nuke. 688 63 58 25 (Yolanda), 650 12 42 87 (Beatriz)

Debagoiena.

Gizon arduratsua gertu zerbitzari, sukalde laguntzaile moduan edo tabernak garbitzen aritzeko. 652 58 41 99, 656 93 85 09

Debagoiena.

Gizona gertu nagusiak zaindu, garbiketak egin edota lorategi lanak egiteko. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo orduka. 634 14 36 65,

Debagoiena.

Goizetan lan egingo nuke. Esperientzia dut umeak zaintzen, etxeak garbitzen eta gaixo eta nagusiak zaindu eta laguntzen. Lan egiteko beharra daukat, alarguna naiz-eta. 647 10 58 72, 943 79 96 25

Debagoiena.

Lan egiteko prest nago, orduka edo etxean bertan bizi izaten. Garbiketak, pertsona nagusiak zaindu eta abar. 651 67 60 48,

Debagoiena.

Mutila gertu nagusi eta umeak zaintzeko edota denetariko garbiketak egiteko. Ordutegi arazo barik. 656 93 85 09,

Debagoiena.

Mutila gertu zaintza lanetan eta garbiketan aritzeko. Orduka, egun osoz zein etxean bertan bizi izaten. 655 10 21 50,

Debagoiena.

Nagusi eta umeak zaintzen eta garbiketak egiten lan egingo nuke, orduka. 663 40 92 67,

Debagoiena.

Nagusiak zainduko nituzke, etxean bertan bizi izaten. 653 31 95 61,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzeko formazioa daukan gizona lanerako gertu. 602 16 05 93 (Jacobo),

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Ordutegi arazo barik. 602 30 45 86,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen, garbiketan edo bestelako lanetan aritzeko gertu nago. Baita orduka ere. 602 63 68 14,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu egun osoz edo orduka nagusi eta umeak zaintzeko, eta garbiketa, sukalde zein lisatze lanak egiteko. Baina asteburu edo gauetan ere. Esperientzia handia dut eta lege paperak eguneratuta. 602 58 09 23,

Debagoiena.

Neska arduratsua gertu etxeak garbitzen eta ume zein nagusiak zaintzen jarduteko. Orduka, etxean bertan bizi izaten edo asteburuetan. 635 90 14 21,

Debagoiena.

Neska garbiketak egitek gertu. Goizez zein arratsaldez. Baita astean bi egunetan ere. 622 24 86 64,

Debagoiena.

Neska gertu etxean bertan bizi izaten edo asteburuetan nagusiak zaintzeko. 626 44 46 49,

Debagoiena.

Neska gertu nagusi eta umeak zaintzeko edo garbiketan aritzeko. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz, orduka eta baita gauez ere. Esperientzia eta lege-paperak ditut. 659 57 93 89,

Debagoiena.

Neska gertu nagusi eta umeak zaintzeko, garbiketak egiteko edo sukaldean aritzeko. Orduka eta jardun osoz. 610 99 70 46,

Debagoiena.

Orduka edo jardun osoz nagusiak zaintzen eta atari eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. 688 29 97 05,

Debagoiena.

Orduka edota asteburuetan nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko gertu. 603 29 94 29,

Debagoiena.

Orduka nagusiak zaindu eta garbiketak egingo nituzke. 38 urteko neska naiz eta lege paperak eguneratuta dauzkat. 635 09 12 62,

Debagoiena.

Pertsona nagusiak zaintzen eta garbiketa lanak egiten eskarmentua daukan emakumea, lan egiteko prest. Aurretik 8 urtez lan egindako familiaren erreferentziak aurkez ditzaket. 678 13 59 14,

Debagoiena.

Pertsonak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Esperientzia eta erreferentzia onak dauzkat. 697 88 05 95,

Debagoiena.

Pertsonak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Esperientzia eta erreferentzia onekin. 686 44 70 38,

Debagoiena.

Sukalde laguntzaile moduan, haurrak edota pertsona nagusiak zaintzen eta garbiketa lanak egiten aritzeko prest. Lege-paperak eguneratuta dauzkat. 632 08 57 69,

Debagoiena.

Sukalde laguntzaile moduan, nagusi eta umeak zaintzen eta orduka garbiketak egiten lan egingo nuke. 602 17 83 21,

Debagoiena.

Taberna, etxe, baserri eta abarren garbiketarako edo hustutze lanak egiteko prest nago. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Zaintza lanetan edo garbiketan lan egingo nuke. Orduka, egun osoz zein etxean bertan bizi izaten. 638 85 43 36,

Debagoiena.

Zaintza lanetan edo garbiketan lan egingo nuke. Orduka, egun osoz zein etxean bertan bizi izaten. Baita zerbitzari lanetan ere. 654 11 15 14,

Haurrak zaindu.

Emakume euskalduna. Haur txikiak zaintzen ditut Debagoienean. Urteetako esperientzia. Nire etxean edo zurean. Ordutegi aldetik arazorik ez. 605 72 64 43,

Lan bila.

Asteburuetan nagusiak zaintzen edo tabernan lan egingo nuke, Arrasaten, Bergaran edo Aretxabaletan. 612 56 65 27, 697 20 00 86

Oñati edo Arrasate.

Zaintza eta garbiketa lanetan aritzeko prest nago. Egunez, gauez edota jardun erdiz. 10 urteko eskarmentua dut. 612 54 44 03,

Oñati.

Emakume euskalduna pertsona nagusiak eta haurrak zaintzeko prest. Baita garbiketa lanak egiteko ere. Esperientzia handiarekin. Autoa daukat. 627 18 04 35, 943 08 23 99

7 - Animaliak

703 - Eman

Txerri vietnamita.

Vietnamita arrazako txerri emea opari ematen da. Tel.: 649 38 14 00,

704 - Bestelakoak

Kanarioa aurkitu dut Antzuolan.

Eroski ondoan kanarioa aurkitu dugu. Paparra laranja kolorekoa du eta gainetik zuria ere bai. Zurea bada, jar deitu zenbaki honetara: 675 70 30 02,

8 - Denetarik

801 - Saldu

Sagarpe elkartea.

Bergarako Sagarpe elkarteko bazkidetza salgai. Prezio negoziagarria. 615 76 65 55, 677 98 53 89

804 - Hartu

Bikiendako aulkia.

Bikiendako aulkia behar dut. Emateko moduan badaukazu, gustura hartuko nuke. 672 95 24 24,

806 - Galdu

Argazki kamara Eskoriatzan.

Otsailaren 25eko aratuste gauean, Eskoriatzako plazan, Panasonic Lumix markako argazki kamara bat galdu nuen. Aurkitu duenak, mesedez, eraman dezala Eskoriatzako udaltzainengana edo deitu dezala telefono honetara: 619 81 43 25 ,

e-book-a Bergaran.

Duela 2-3 aste e-book bat galdu nuen Bergaran, frontoi inguruan (ONCEko kioskoaren aldean). Tagus markakoa da eta estalki urdin batean dago. Norbaitek aurkitu badu, jar dadila harremanetan telefono hauetara deituz. Eskerrik asko! 687 31 50 65, 943 76 34 65

Motxila Aretxabaletan.

Otsailaren 23an, eguena, motxila galdu genuen Skate park-polikiroldegi inguruan. Judorako erropa dago barruan. Aurkitu baduzu, eskertuko genuke zenbaki honetara deitzea: 650 32 74 05,

Urrezko madailoia.

Martxoaren 14an, martitzena, urrezko medailoia galdu nuen Bergaran. Ordaintzeko prest nago. 662 68 22 76,

9 - Harremanak

904 - Bestelakoak

Bergaratik Elorriora.

Norbait Bergaratik Elorriora joaten bada egunero, autoz, eta gastuak partekatu nahi baditu, ipini harremanetan nirekin telefono honetan: 631 46 56 98,