1 - Etxebizitzak

103 - Errentan eman

Arrasate.

Erdigunean hiru logela eta egongela dituen etxebizitza ematen da errentan. Igogailua du. Hilean 600 euroko errenta. 617 71 79 27,

Arrasate.

Logela bateko etxebizitza ematen da errentan Musakolan. Egoera onean. Hilean 420 euroko errenta. Horrez gain, etxebizitzatik gertu 12 metro koadroko trastelekua ere errentan hartzeko aukera. 677 52 33 75,

Calpe (Alacant).

Apartamentua ematen da errentan abuztuan, hamabostaldika. Bi logela, egongela, sukaldea, komuna eta terraza. Hondartzatik 100 metrora. 655 74 57 97,

104 - Errentan hartu

Arrasate edo Bergara.

Etxebizitza hartuko nuke errentan. 626 44 46 49,

Arrasate.

Familia batek etxebizitza behar du errentan. 691 62 39 89,

Bergara edo Arrasate.

Etxebizitza behar dut errentan. Bi logelakoarekin nahikoa da. Berdin da jantzita ez badago ere. 632 77 35 38,

Bergara.

Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dugu errentan hartzeko. 659 90 85 13,

Bergara.

Bi logeladun etxebizitzaren bila nabil Bergaran. 625 70 21 98,

Bergara.

Etxebizitza errentan hartu nahi dut. 691 65 30 23,

Etxebizitza bila.

Errentan hartzeko etxebizitza bila dabilen bikote langilea gara. 653 72 43 19, 667 80 12 55

105 - Etxeak osatu

Oñati.

Logela ematen da errentan Oñatin. Toki lasaia eta isila. Erdigunetik bost minutura. 652 71 33 77,

2 - Garajeak

201 - Saldu

Arrasate.

Garajeak salgai Txindoki dorrean eta Kontzezinon. Harremanetarako telefonoa: 606 30 20 00,

204 - Errentan hartu

Trastelekua errentan hartu.

Trastelekua edo garaje itxia errentan hartu nahiko nuke. Interesatuok deitu telefono hauetara: 686 00 68 04 (Sandra), 671 66 04 56

3 - Lokalak

301 - Saldu

Bergara.

79 metro koadroko lokala saldu edo errentan ematen da erdigunean. 607 34 90 43,

4 - Lana

401 - Eskaintzak

Aretxabaleta.

Pertsona euskalduna behar da urte eta erdiko haurra zaintzeko, arratsaldez eta gaixotzen denean. Aretxabaletakoa izatea baloratuko da. 645 72 12 40, 653 74 21 50

Arrasate.

Gazte euskalduna behar dugu ekainetik aurrera bi ume zaintzeko. 606 72 23 85,

Bergara.

Ogizun okindegian pertsona bat behar dugu uztailean eta abuztuan jende aurreko arretan lan egiteko. Profesionalitatea duena, arduratsua eta dinamikoa. Interesatuok bidali curriculuma: ogizun.okindegia@gmail.com,

402 - Eskaerak

Arrasate.

Emakume arduratsua nagusiak zaindu eta bestelako lanak egiteko gertu. Egun osoz edo orduka. 632 51 85 01,

Arrasate.

Emakumea prest etxeko garbitasunak egiteko edo adinekoak zaintzeko. Tel.: 634 91 51 56,

Arrasate.

Goizetan, zerbitzari moduan lan egingo nuke. 632 70 52 82,

Arrasate.

Nagusiak edo umeak zainduko nituzke, orduka edo etxean bertan bizi izaten. Garbiketa lanetarako ere gertu nago. 632 52 10 88,

Arrasate.

Nagusiak edo umeak zaintzen lan egingo nuke. Baita garbiketa lanak egiten ere. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Asteburuak ere bai. 632 30 18 47,

Arrasate.

Nagusiak edo umeak zaintzen orduka lan egingo nuke, baita garbitasun lanetan ere. 671 97 19 30,

Bergara

Gazte euskalduna behar da Uztailean, 9 eta 5 urteko umeak zaintzeko. 655 716 922,

Bergara edo Arrasate.

Neska nagusi eta umeak zaintzeko gertu. 696 84 19 51,

Bergara, Arrasate edo Antzuola.

Eskarmentu handiko emakume euskalduna eskaintzen da etxeko lanak burutzeko orduka, bazkariak edota afariak prestatzeko edota atariak garbitzeko. 690 86 46 80, 943 76 06 10

Bergara.

Neska euskalduna, haur hezkuntzako ikasketak dituena, haurrak zaintzeko prest uztailean zehar. 645 70 23 37,

Bergara.

Pertsona nagusiak zainduko nituzke. Etxean bertan bizi izaten edo orduka. Hamahiru urteko esperientzia daukat nagusiak zaintzen. 616 20 49 83,

Debagoiena

Pertsona nagusien zaintzan eta etxeko lanetan eskarmentua duen emakumea, lan egiteko prest. Ordutegi aldetik prestutasun osoa eta ospitalean gauak pasatzeko prest. Aurretik lan egindako familien erreferentziak aurkez ditzaket. 625 978 086,

Debagoiena.

50 urteko emakumea gertu nagusiak zaintzeko. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 605 60 70 16 (Elba),

Debagoiena.

Baserrietan, elkarte eta abarren garbiketan eta zaintza lanetan jarduteko gertu nago. 632 65 26 58 (Oscar),

Debagoiena.

Bertako neska arduratsua gertu umeak zaintzeko, nagusiak zaindu edota paseatzera laguntzeko eta orduka garbiketak egiteko. Euskaraz moldatzen naiz. 695 73 87 95,

Debagoiena.

Edozer gauzetan lan egiteko prest dagoen eta Begirale Titulua daukan gazte euskaldun arrasatearra. 634 42 84 24,

Debagoiena.

Emakumea gertu nagusiak zaintzeko. Orduka. Geriatria tituluduna eta esperientziaduna. 633 12 85 30,

Debagoiena.

Emakumea gertu ume eta nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetan jarduteko. 631 83 47 66,

Debagoiena.

Esperientzia handia eta erreferentziak dituen mutila nagusiak zaintzeko gertu. Autoa daukat. 662 43 08 54,

Debagoiena.

Etxe, taberna eta abarrak garbitzen zein nagusi eta umeak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 632 12 24 36,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo egunez nagusiak zaintzen lan egiteko gertu nago. Esperientzia daukat. 605 60 70 16 (Elba),

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten nagusiak zainduko nituzke. 634 21 59 07,

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten, jardun osoz, orduka edota asteburuetan zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Esperientzia eta prestasun osoa. 617 00 50 47,

Debagoiena.

Gauetan lan egingo nuke, zaintza lanetan, jatetxean eta abar. 608 80 33 82,

Debagoiena.

Gauetan zaintza lanak egingo nituzke. 632 71 32 64,

Debagoiena.

Geriatria titulua duen neska gertu nagusi eta gaixoak zaintzeko. Orduka ospitalean edo gauetan etxean ere aritzeko gertu. Eskarmentu handikoa. Autoarekin. 600 00 51 60,

Debagoiena.

Goizetan edota gauetan nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egingo nituzke. 669 66 33 63,

Debagoiena.

Haur hezkuntzako irakasle euskalduna haurrak zaintzeko prest. 618 43 60 35,

Debagoiena.

Lau urteko esperientzia duen neska ume eta nagusiak zaintzeko gertu. Baita orduka eta asteburuetan ere. Lege-paperak ditut. 642 24 98 18,

Debagoiena.

Mutila gertu nagusiak zaintzeko. Etxean bizi izaten edo orduka, baserrietan ere bai. Esperientziaduna. 722 78 34 78,

Debagoiena.

Mutila lan bila. Etxean bertan bizi izaten edo bestela. 631 70 73 85,

Debagoiena.

Mutila lan bila. Margotzen, arotz lanetan, altzariak muntatzen lan egindakoa naiz. Umeak zaintzen eta ospitalean gauak egiten aritzeko ere gertu nago. 665 53 03 18,

Debagoiena.

Mutila lanerako gertu. Eskarmentua dut lorezaintzan, tailerretan, soldatzaile zein mantenu eta garbiketa lanetan. 632 04 69 77,

Debagoiena.

Mutila lanerako gertu. Ordutegi arazo barik. Bizikleta mekanikari moduan lan egin izan dut. Bestelako lanetan ere aritzeko gertu nago. 645 56 90 19,

Debagoiena.

Mutila nagusiak zaintzeko gertu. Autoa daukat. 600 33 38 28,

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaintzen eta garbiketan lan egingo nuke. Baita orduka ere. 662 02 45 80,

Debagoiena.

Nagusiak zainduko nituzke eta baita garbiketa lanak egin ere. 635 09 12 62,

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen edo garbiketa lanetan lan egingo nuke, baserrietan ere bai. 632 65 26 58,

Debagoiena.

Nagusien eta ezinduen zaintzarako ikasketak dituen gizona lanerako gertu. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Erabateko prestasuna. 602 16 05 93 (Jacobo),

Debagoiena.

Neska gertu umeak eta nagusiak zaintzeko, garbiketa lanetarako edota sukalde laguntzaile moduan aritzeko. 663 40 92 67,

Debagoiena.

Neska nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bizi izaten edo bestela. 632 84 06 52,

Debagoiena.

Orduka nagusi eta umeak zaintzen lan egingo nuke. 659 90 85 13,

Debagoiena.

Pertsona nagusiak zaindu edo garbiketa lanak egingo nituzke. Orduka. Arratsaldetan. 622 24 86 64,

Debagoiena.

Pertsona nagusien zaintzan eskarmentua daukan gizonezkoa. Lan egiteko prestutasun osoa daukat. Aurretik lan egindako familien erreferentziak aurkez ditzaket. 673 43 82 14,

Debagoiena.

Sukalde laguntzaile, garbiketan edota nagusiak zaintzen lan egingo nuke. 631 09 50 90,

Debagoiena.

Sukalde laguntzaile, garbitzaile edota pertsona nagusien zaintzaile izateko gertu nago. 688 29 97 05,

Debagoiena.

Taberna, etxe, baserri eta abarren garbiketarako edo hustutze lanak egiteko prest nago. Etxeko mandatuak egiteko ere bai. Autoa daukat. 632 77 35 38,

Debagoiena.

Zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Etxean bertan bizi izaten, orduka edo egun osoz. Baita baserrietan ere. 627 12 02 38,

Haurrak zaindu.

Emakume euskalduna, esperientziaduna, haurrak zaintzeko prest Debagoienean. Autoa daukat. Ordutegi aldetik arazorik ez. 605 72 64 43,

Ile-apaintzailea.

Ile-apaintzaile lanetan jardungo nuke. Titulazioduna. 671 97 19 30,

Lan bila.

Oñatiko gizon euskalduna lan bila; garbiketa edo zaintza lanak, tabernan, dendan edo bestelakoak egiteko prest. 615 70 67 17,

Oñati

Emakume euskalduna pertsona nagusiak eta haurrak zaintzeko prest. Baita garbiketa lanak egiteko ere. Esperientzia handiarekin. Autoa daukat. 627 18 04 35, 943 08 23 99

Oñati.

Magisteritza ikasten ari den 20 urteko neska udan umeak zaintzeko gertu. 647 11 48 41,

Umeak zaintzeko prest.

Neska bergararra, udan umeak zaintzeko prest. Goiz zein arratsaldetan. 688 68 36 02,

Umeen zaintza Bergaran.

Udako arratsaldetan haurrak zaintzeko prest. Neska bergararra naiz, psikologiako ikasketak burutzen. Haurrekin esperientzia daukat. 689 19 19 74,

Umeen zaintza.

Neska bergararra udako arratsaldetan umeak zaintzeko prest. Esperientziaduna. 616 36 46 32,

Umeen zaintzarako prest.

Neska bergararra udan, arratsaldez, umeak zaintzeko prest. Magisteritza ikasketak izateaz gain, esperientzia daukat. 688 66 13 65,

5 - Irakaskuntza

501 - Jaso

Aretxabaleta.

Pertsona bat behar dugu etxean DBH 2. mailako eskola partikularrak emateko. 685 72 16 17 (Marijo),

Marrazketa teknikoa.

Batxilergo mailako Marrazketa Teknikoko eskola partikularrak hartuko nituzke, Arrasaten. 675 71 34 90,

7 - Animaliak

703 - Eman

Txakurkumeak opari.

Arratoi txakurkumeak ematen dira opari, Oñatin. 616 01 40 17,

8 - Denetarik

801 - Saldu

Ezgaituendako ekipamendua.

Karro motorizatua bi ranpa teleskopikorekin, ezgaituendako egokitutako ohea eta garabia salgai. Hiru urte bakarrik daukate. Prezio onean. Bakarka edo guztiak elkarrekin erosteko aukera. 665 71 42 73, 685 73 45 93

Lursailak Aretxabaletan.

Bi lursail salgai. Bata, 14.000 metro koadrokoa, 30.000 euroan. Bestea, 2.800 metro koadro ingurukoa, industria-urbanizagarria, 120.000 euroan. 629 10 41 31,

802 - Erosi

80. hamarkako bizikletak.

80. hamarkadako errepiderako bizikletak erosi edo hartuko nituzke. Berdin da zein egoeratan dagoen. 699 06 23 95,

Artzain elektrikoa.

Bigarren eskuko artzain elektrikoa erosiko genuke. 615 73 68 07,

807 - Aurkitu

Bergara.

Danborra jotzeko makilak topatu ditut. Naia Okina izena dute jarrita. 635 20 18 56,